Aktieägarna i Frontyard AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Frontyard AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 november 2001 kl 16.00 på Anders Carlssons gata 14 i Göteborg Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 26 oktober 2001, dels anmäla sitt deltagande skriftligen till Frontyard AB (publ), Anders Carlssons gata 14, 417 55 Göteborg, via fax 031-744 24 99 eller via e-post ir@frontyard.com före kl 16.00 senast fredagen den 2 november 2001. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 26 oktober 2001. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsmän. 5. Fastställande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 8. Styrelsens förslag till beslut om genomförande av apportemission, eHem AB. 9. Styrelsens förslag till beslut om genomförande av kvittningsemission. 10. Övriga frågor. 11. Stämmans avslutande. Punkt 7. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman - utöver på ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2001 lämnat bemyndigande -bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt, till ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 17.500.000 kronor (3.500.000 aktier av serie B à nominellt 5 kronor). Apportegendom skall kunna vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företagssäljarna liksom att möjliggöra extern kapitalanskaffning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt. Punkt 8. Förslag till genomförande av apportemission, eHem AB Vid bolagsstämma den 27 april 2000 beslutades att genom apportemission öka bolagets aktiekapital med totalt högst 40.000.000 kronor genom en apportemission av högst 8.000.000 aktier av serie B. Apportemissionen riktades till ägare av aktier och teckningsoptioner i eHem AB i syfte att genomföra ett samgående mellan Frontyard AB (dåvarande Daltek AB) och eHem AB. För två aktier i eHem AB erhölls en aktie i Frontyard AB. Full teckning skedde inte vid emissionen, utan ägare till 36.882 eHem- aktier avstod från aktieteckning. Aktieägarna till kvarstående aktier har nu förklarat sig villiga att, på samma villkor som enligt beslutet vid bolagsstämman den 27 april 2000, byta sina aktier i eHem AB mot aktier i Frontyard AB, serie B. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar öka bolagets aktiekapital med totalt högst 92.205 kronor genom en apportemission av högst 18.441 aktier av serie B à nominellt 5 kronor. Apportemissionen skall riktas till kvarstående ägare av aktier och teckningsoptioner i eHem AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja genomförandet av ett samgående mellan Frontyard AB och eHem AB. Punkt 9. Förslag till beslut om nyemission av aktier med villkor om teckning med kvittningsrätt Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 5.784 aktier av serie B med villkor att aktierna skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionen skall riktas till Ove Edström och kvittning skall ske av Ove Edströms fordran mot Frontyard AB om 449.476 kronor. Beslutet innebär att 28.920 kronor av Ove Edströms skuld till Frontyard AB omvandlas till aktiekapital och att 420.556 kronor omvandlas till bundet eget kapital genom avsättning till överkursfond. Emissionen är ett fullföljande av eHem AB:s förvärv av aktier i Edstrom Energy Sweden AB. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7-9 ovan kommer att från och med måndagen den 29 oktober hållas tillgängligt på bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar. Göteborg i oktober 2001 Styrelsen FRONTYARD AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00120/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar