Fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling. Goda marknadsförutsättningar för framtiden.

Fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling. Goda marknadsförutsättningar för framtiden. · Omsättningen ökade med 59 % till MSEK 93,8 (59,0) · Resultat efter finansnetto ökade till MSEK 0,2 (-25,1) · Ökat intresse för produkter inom videokommunikation · Prognos för 2001 om omsättningstillväxt överstigande 50 % och ett positivt resultat efter finansnetto på mellan MSEK 10-15 kvarstår · [REMOVED GRAPHICS] Frontyard har som mål att vara Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. SAMMANFATTNING Försäljningsutvecklingen har varit fortsatt god under tredje kvartalet och Frontyard fortsätter att expandera. För perioden som helhet har försäljningen ökat med 59 %. Verksamheten är nu renodlad vilket visar sig i ett starkt förbättrat resultat. Samtidigt aviserar styrelsen nya besparingsåtgärder för att öka bolagets resultat. Jämfört med rapporterade siffror för motsvarande period föregående år är resultatförbättringen väsentlig och uppgår till hela MSEK 25,3. Omsättningen för årets första nio månader ökade med 59 % till MSEK 93,8 (59,0). Resultat efter finansnetto uppgick till MSEK 0,2 (-25,1), vilket var en förbättring med hela MSEK 25,3. Resultatet är något sämre än förväntat, även om det tredje kvartalet normalt sett är årets svagaste på grund av sommaren. Frontyard ser ett fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster. Efter en svag sommar har utvecklingen varit stark. Bland annat har intresset för videokommunikationsprodukter ökat kraftigt under senaste tiden. Den allmänt oroliga konjunkturen har gjort att osäkerheten för det fjärde kvartalet har ökat. Trots detta väljer Frontyard att hålla fast vid tidigare lämnad prognos för år 2001 om en omsättningstillväxt överstigande 50 % och ett resultat mellan MSEK 10-15, även om osäkerheten har ökat. VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN Området videokommunikation har sett en markant ökning av förfrågningarna under senare delen av tredje kvartalet. Nya order har erhållits från Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB), Banverket, SAAB Bofors Dynamics m.fl. Frontyards position som ledande helhetsleverantör gör att många kunder väljer Frontyard för att få en och samma leverantör. Inom Intelligent Living har utvecklingen varit fortsatt god. Antalet projekt och kunder ökar samtidigt som intresset från marknaden ökar kontinuerligt. Bland nya kunder som tillkommit under kvartalet märks Platzer och Veidekke. Frontyards återförsäljarverksamhet fortsätter att växa. Under perioden har olika kampanjer och erbjudanden gjorts med kedjor i Tyskland och Spanien, exempelvis med OBI. Det segment som växer snabbast är för närvarande kategorin "gör det själv-kedjor", där allt fler butiker börjar sälja Frontyards produkter för Intelligenta Hem. EKONOMISK UTVECKLING Koncernens totala omsättning för årets första nio månader ökade med 59 % till MSEK 93,8 (59,0). Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) uppgick till MSEK 3,3 (-10,1), resultat efter finansnetto ökade till MSEK 0,2 (-25,1) och resultat efter skatt ökade till MSEK -1,8 (-25,1). Samtliga affärsområden inom koncernen visar en god omsättningstillväxt och en positiv resultatutveckling. Tidigare genomförda rationaliseringar kommer att få fullt genomslag i slutet av innevarande år. Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till MSEK 6,9 (2,0) för perioden. Alla kostnader för produktutveckling, forskning och utveckling inom koncernen kostnadsförs direkt i respektive dotterbolag och ingår i det redovisade resultatet. Goodwillavskrivningar för koncernen uppgår till MSEK 1,3 per kvartal. Tredje kvartalet är normalt årets svagaste kvartal eftersom få affärer avslutas och levereras under sommarmånaderna. Resultatet är sämre än beräknat beroende på att kunder avvaktat med beställningar då osäkerheten i den allmänna konjunkturen är stor. Bland annat har nedgången i byggkonjunkturen påverkat den svenska verksamheten inom Intelligenta Fastigheter negativt. Vid periodens slut var antalet anställda 50 (55). Finansiell utveckling Under våren genomförde Frontyard en riktad nyemission som tillförde koncernen MSEK 9,4. Emissionen genomfördes för att stärka koncernens finanser och för att klara den ökade kapitalbindning som är ett resultat av bolagets expansion. Bolaget har under en längre tid fört diskussioner med flertalet banker gällande ökade rörelsekrediter för att säkerställa koncernens likviditet, som ett komplement till tidigare gjord finansiering. Den senare tidens utveckling har gjort att de förhandlingar som förts med olika banker har stoppats. Bankerna visar en betydligt kyligare hållning, vilket är ett resultat av osäkerheten i den nuvarande konjunkturen. Frontyard har amorterat av skulder, istället för en planerad ökning av bankkrediter. Bankernas ställningstagande gör att Frontyard troligen kommer att genomföra kapitalanskaffning via en nyemission för att klara behovet av rörelselikvider. Bolaget kallar därför till extra bolagsstämma för att ge styrelsen ett bemyndigande att genomföra en eventuell nyemission. Under andra kvartalet ingick moderbolaget en ansvarsförbindelse avseende dotterbolag i koncernen, vilken kan leda till en negativ likvidpåverkan om maximalt MSEK 7,2 under de kommande 6 månaderna. Moderbolaget har ställt säkerhet för ansvarsförbindelsen. Under perioden har skulder om ca MSEK 5,7 amorterats och vid periodens slut uppgick koncernens beviljade checkräkningskrediter till MSEK 14,2. Koncernens likvida medel, inklusive outnyttjad checkkredit, uppgick vid periodens slut till MSEK 8,0. Effekter av renodlingsprogram Under första kvartalet 2001 genomfördes de sista delarna av det renodlingsprogram som påbörjades under år 2000. Den totala likvidpåverkan för renodlingsprogrammet har uppgått till MSEK 14,3, varav MSEK 11,1 är hänförliga till rationaliserings- & omstruktureringsåtgärder och MSEK 3,2 är hänförliga till amortering av skulder. Av dessa MSEK 14,3 utbetalades MSEK 7,0 under år 2000 och MSEK 5,3 under första halvåret 2001. Alla likvidpåverkande poster från renodlingsprogrammet bör vara betalade vid kommande årsskifte och efter detta förväntas koncernen visa positivt kassaflöde. Effekten av renodlingsprogrammet är en väsentlig resultatförbättring inom koncernen. Under årets första nio månader 2001 uppgick resultatförbättringen till MSEK 14,4 för koncernens nu innevarande bolag. FöRSäLJNINGSUTVECKLING PER KVARTAL Försäljning för nu innevarande bolag i koncernen uppgick under tredje kvartalet till MSEK 30,0 (20,0), dvs. en försäljningsökning på 50 %. Redovisad försäljning för tredje kvartalet uppgick till MSEK 30,0 (26,7), en ökning med 12 % jämfört rapporterade siffror för samma period föregående år. Nedanstående graf visar den rapporterade försäljningsutvecklingen per kvartal samt kvartalsomsättning baserat på rullande genomsnitt. Omsättning från år 2000 och bakåt inkluderar nu avyttrade bolag. [REMOVED GRAPHICS] Not: Fjärde kvartalet är det starkaste p.g.a. säsongsvariation. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFäLLEN Bokslutskommuniké: 21 Februari 2002 Göteborg den 23 oktober 2001 Styrelsen i Frontyard AB (publ) Thommy Nilsson Jan Engström Styrelsens ordförande VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta: Jan Engström, VD/Koncernchef, tel 031-744 24 00, mobil 0709-15 30 50, e- post: jan.engstrom@frontyard.com Frederik Gustafsson, Informationschef, tel 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51, e-post: frederik.gustafsson@frontyard.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00840/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00840/bit0001.pdf Hela rappoten

Dokument & länkar