Kallelse till ordinarie bolagsstämma 020426

Aktieägarna i Frontyard AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 26 april 2002 kl 12.00 på Anders Carlssons gata 14 i Göteborg Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 16 april 2002, dels anmäla sitt deltagande skriftligen till Frontyard AB (publ), Anders Carlssons gata 14, 417 55 Göteborg, telefon 031-744 24 00, via fax 031-744 24 99 eller via e-post ir@frontyard.com före kl 16.00 senast fredagen den 19 april 2002. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast tisdagen den 16 april 2002. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Fastställande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 11. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant. 12. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet och om ändring av bolagsordningen. 13. Styrelsens förslag till beslut om justering av vissa villkor i det vid extra bolagsstämma den 14 mars 2002 fattade beslutet om nyemission med företrädesrätt. Justering föreslås med anledning av styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet (punkt 12). 14. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande. Punkt 12. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet och om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med följande: § 4 Aktiekapital "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor." § 5 Aktiebelopp "Aktie skall lyda på en (1) krona." Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet från 50.700.285 kronor till 10.140.057 kronor genom minskning av aktiernas nominella belopp från fem (5) kronor till en (1) krona utan återbetalning till aktieägarna. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är att täcka bolagets förlust enligt fastställd balansräkning, då förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. För giltigt beslut om nedsättning krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 14. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av sammanlagt 300.000 aktier av serie B med villkor att aktierna skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionen är ett fullföljande av Frontyard AB:s förvärv av aktierna i dotterbolaget Utilator AB och skall riktas till säljarna av aktierna. Kvittning skall ske av säljarnas fordran mot Frontyard AB om sammanlagt 900.000 kronor. Beslutet innebär att 300.000 kronor (motsvarande aktiernas nominella belopp) av Frontyard AB:s skuld till säljarna omvandlas till aktiekapital och att resterande belopp omvandlas till bundet eget kapital genom avsättning till överkursfond. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 14 ovan kommer att från och med fredagen den 19 april 2002 hållas tillgängliga på bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar. Göteborg i mars 2002 Styrelsen FRONTYARD AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/28/20020328BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/28/20020328BIT00430/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar