Mandators styrelse rekommenderar budet från Fujitsu Services

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Stockholm den 8 oktober 2007 – Uttalande av styrelsen för Mandator AB (publ) med anledning av det offentliga erbjudandet (”Erbjudandet”) från Fujitsu Services Overseas Holdings Limited (“Fujitsu Services”).

Sammanfattning

- För varje aktie i Mandator erbjuds 3 kronor kontant vilket motsvarar en premie om 30 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Mandators aktie under de 10 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

- Innehavare av konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Mandator erbjuds nominellt värde.

- Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 508 miljoner kronor.

- Mandators styrelse rekommenderar enhälligt alla aktieägare och innehavare av konvertibla vinstandelsbevis att acceptera Erbjudandet.

”Efter noggrann utvärdering av erbjudandet och med beaktande av Mandators framtida möjligheter, har styrelsen funnit att transaktionen är fördelaktig för våra aktieägare, kunder och medarbetare. Därför rekommenderar styrelsen enhälligt alla aktieägare att acceptera erbjudandet. Ett samgående med Fujitsu Services kommer att ge Mandator större möjligheter för ökad försäljning och lönsamhet genom Fujitsu Services starka internationella position samt kompletterande produkt- och serviceutbud”, säger Petter Stillström, styrelseordförande i Mandator.

”Som Mandators vd är jag stolt över vad vi har åstadkommit och att detta har uppmärksammats av Fujitsu, världens tredje största IT-företag. Jag ser en betydande potential i att kunna sammanföra Mandators kompetenser med Fujitsus internationella trovärdighet vilket innebär spännande möjligheter för såväl våra medarbetare som våra kunder”, säger Katarina Mellström, verkställande direktör och koncernchef i Mandator.

Denna sammanfattning skall läsas tillsammans med hela texten i detta pressmeddelande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen för Mandator AB (publ) (“Mandator”) i enlighet med punkt II.14 i OMX Nordiska Börs Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

I dag offentliggjorde Fujitsu Services ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Mandator om att överlåta samtliga aktier och konvertibla vinstandelsbevis i Mandator till Fujitsu Services. Mandators aktieägare erbjuds 3 kronor kontant per aktie. Innehavare av konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Mandator erbjuds nominellt värde.

Styrelsen anser att kombinationen av de båda verksamheterna kommer att ge fortsatta möjligheter för ökad försäljning och lönsamhet. Mandator kommer att gynnas av Fujitsu Services starka internationella position, kompletterande produkt- och serviceutbud samt starka kundrelationer.

En gemensam verksamhet gynnas av följande:

- Utökat produkt- och serviceerbjudande vilket innebär en betydande potential till merförsäljning till befintliga kunder
- En stark internationell ställning med kompletterande resurser och kompetenser vilket ytterligare stärker Mandator som en högkvalificerad IT-leverantör
- Skalfördelar som ett av de större IT-konsultföretagen i Sverige vilket kommer att möjliggöra en markant ökning i omsättning och lönsamhet.

Fujitsu Services anser att Mandators anställda, produkter, tjänster och teknologier kommer att förbli viktiga i den fortsatta, framgångsrika utvecklingen av verksamheten. Fujitsu Services har vidare uttalat att organisk tillväxt och förvärv kommer att vara en betydande del av Mandators strategiska utveckling. Styrelsen för Mandator delar denna bedömning.

Ytterligare information om Erbjudandet finns att tillgå i dagens pressmeddelande från Fujitsu Services.

Due diligence
På Fujitsu Services begäran har styrelsen för Mandator tillåtit Fujitsu Services att genomföra en begränsad due diligence undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet, eftersom styrelsen bedömde att ett offentligt erbjudande från Fujitsu Services skulle vara av intresse för Mandators aktieägare att ta ställning till.

Styrelsens rekommendation
Styrelsens rekommendation baseras på faktorer och överväganden som styrelsen bedömer relevanta för Erbjudandet. Detta inkluderar den nuvarande och bedömda framtida utvecklingen av Mandators verksamhet och finansiella resultat i en starkt konkurrensutsatt miljö och Mandators position på marknaden. Styrelsen har även beaktat de kommersiella fördelarna med det föreslagna samgåendet, andra strategiska alternativ som finns tillgängliga för Mandator samt Mandators bedömda möjligheter att öka sina volymer och skapa ökat aktieägarvärde på egen hand. Mot bakgrund av den strategi och de målsättningar som Fujitsu Services ger uttryck för i Erbjudandet, är det styrelsens uppfattning att ett samgående mellan bolagen skulle skapa en stark, konkurrenskraftig och stabil plattform för den fortsatta utvecklingen av Mandators verksamhet.

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen för Mandator enhälligt alla aktieägare i och innehavare av konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Mandator att acceptera Erbjudandet. Vid styrelsens bedömning av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv har styrelsen inhämtat ett
utlåtande, så kallad fairness opinion, från IC Partners AB. Som juridisk rådgivare har styrelsen anlitat Advokatfirman Vinge.


Stockholm den 8 oktober 2007
Styrelsen
Mandator AB (publ)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Petter Stillström
Styrelsens ordförande
+46 70 747 56 61

Katarina Mellström
Verkställande direktör och koncernchef
+46 70 309 22 50

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Prenumerera

Dokument & länkar