Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017

  • Periodens nettoomsättning ökade med 418 % och uppgick till KSEK 9 144 (KSEK 1 766)
  • EBITDA vände till ett positivt belopp och uppgick till KSEK 2 504 (KSEK -1 321)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -1 714 (KSEK -2 684)
  • Periodens resultat efter skatt: KSEK -3 841 (KSEK -2 767)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning*: SEK -0,01 (SEK -0,02)

Helåret 2017

  • Periodens nettoomsättning ökade med 144 % och uppgick till KSEK 15 732 (KSEK 6 444)
  • EBITDA: KSEK -6 044 (KSEK -3 758)
  • Periodens rörelseresultat KSEK -13 448 (KSEK -5 632)
  • Periodens resultat efter skatt: KSEK -15 673 (KSEK -5 720)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning*: SEK -0,05 (SEK -0,06)

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Då nyckeltalet är negativt har utspädningseffekter ej beaktats.

VD har ordet 

2017 – Året som helhet

2017 var ett mycket händelserikt och intressant år för oss på Future Gaming Group (FGG). Vi har genomfört den transformation som jag som ny VD beslutade om tillsammans med styrelsen i början av året. Idag är FGG ett helt annat bolag, ett bolag i tillväxt och med starkt kassaflöde. FGG avslutade året med att för första gången på väldigt länge uppvisa ett positivt EBITDA-resultatet för ett kvartal. Orsaken till bolagets positiva utveckling är naturligtvis de förvärv som genomfördes under tredje och slutet av fjärde kvartalet. Phase One tillträddes i september och från och med den 21 december 2017 ingår även Viistek Media och Unlimited Media i gruppen. Förvärven har under det fjärde kvartalet bidragit med ett positivt resultat om 5,6 MSEK.

För ett år sedan var FGG, då Playhippo, en rad mindre operatörsbrands med relativt låg omsättning och ett negativt resultat vilket fortfarande tynger våra siffror tillsammans med avskrivningar. Under början av året beslutade vi om ett förändrat fokus för bolaget som syftade till att göra FGG till ett kassaflödespositivt bolag.

På kort tid identifierar vi tre intressanta förvärv och efter sommaren så började arbetet med att säkerställa finansieringen för att kunna genomföra dem. Vi genomförde en riktad emission tidigt under hösten och stänger första förvärvet, Phase One, i september. Därefter gick vi vidare med den obligationsfinansiering som vi kommunicerade till marknaden att vi skulle genomföra. Under en turbulent tid på obligationsmarknaden så lyckas vi med att säkra en obligation med en total ram på 200 MSEK och med en årlig räntekostnad på 9,75 %. För ett bolag av FGG’s storlek så ser jag denna finansiering som mycket lyckad och värdeskapande. Den möjliggör goda tillväxtmöjligheter för oss framöver.

Som VD är jag nöjd och stolt över vad vi som organisation har åstadkommit under den här tiden. Vi har hela tiden varit transparenta med vår strategi och vi har levererat på det vi har sagt att vi ska göra. Vi vill vara en organisation som levererar det vi lovar.

Styrelse och ledningen jobbade under slutet av 2017 intensivt med att komma i mål med de återstående två förvärven och det var med stor tillförsikt och förväntan som vi tillträdde dem den 21 december. Från och med då är vi det nya FGG och vi ser fram emot 2018 då vi kommer kunna ge färg till den nya gruppen och leverera det vi säger att vi ska.

Utveckling & Strategi

Efter att vi säkerställde finansieringen och möjliggjorde förvärven har arbetet pågått med att integrera de förvärvade verksamheterna i gruppen och med att utvinna och säkerställa de synergier som vi identifierat.

Arbetet med integrationen har fortlöpt helt enligt plan och de nya enheterna inom gruppen levererar i linje med våra förväntningar. Vi har letat efter nyckelkompetens för att säkerställa att vi får ut maximalt av de synergier som vi räknar med. Under januari månad anställde vi en Head of Marketing som jobbar på en strategisk position inom bolaget och som fungerar som en länk mellan Phase One, Viistek och operatörsverksamheten. FGG är fortfarande i början av synergiarbetet men vi har redan börjat se positiva operationella resultat där det under sommarens fotbolls-VM kommer börja att ge full utväxling. När vi genomförde förvärven så gjorde vi det mycket för att vi såg en utvecklingspotential i varje verksamhet som sådan men också naturligtvis för att vi tror att de tillsammans har än starkare potential. Vi är övertygade om att vi kommer att få bevis för att den strategi vi arbetar efter kommer att ge resultat och skapa de aktieägarvärden man ska förvänta sig som ägare i FGG.

Vi fortsätter att analysera strategiska förvärv. Vårt primära fokus är att fortsätta bygga FGG som den ledande affiliateaktören inom paid media och vi har idag en mycket intressant pipeline av potentiella förvärv som skulle kunna komplettera dagens verksamhet på ett fint vis.

I samband med vår ordinarie bolagsstämma, vilken är planerad att hållas den 7 maj, komer vi att slutföra utdelningen av dotterbolaget i vilken den gamla operatörsverksamheten ligger. Allt är iordningställt för att då genomföra en sakutdelning av hela verksamheten till aktieägarna. Det har tagit något längre tid än vad vi hoppades på när vi i höstas beslutade oss för det men nu återstår endast bolagsstämman för att komma i mål även med den delen.

Ambition & Vision

FGG har etablerat en finansiell ambition på medellång sikt som vi har valt att benämna 40/30. Visionen är att 2021 ha en +40 % EBITDA-marginal och genom förvärv och organisk tillväxt har vi som mål om att då kunna uppvisa en 30 % årlig tillväxt. Allt i skenet av vår strategiska vision om att skapa den ledande affiliateaktören inom paid media med ett stark fokus på reglerade marknader.

Start av 2018 och tankar om helåret 2018

För att kunna leverera på våra långsiktiga finansiella målsättningar gör vi under Q1-inledande Q2 stora investeringar i våra nyförvärvade verksamheter. I operatörsverksamheten investeras det i reaktiveringskampanjer och marknadsföring. I affiliateverksamheterna investerar vi i att öka volymerna i de spelarstockar vi har hos våra operatörspartners, framför allt för att kapitalisera optimalt på sommarens stora händelse, fotbolls-VM i Ryssland. Q1 och speciellt januari månad är traditionellt en relativt svag period för branschen. Även om vi är i inledningen av vårt arbete med den nya gruppen och ser framför oss hur vi utvecklas succesivt under hela året så har året startat i enlighet med våra initiala bedömningar och vi ser en positiv omsättningstrend.

För att förbereda oss för framtida behov kommer vi från och med Q1-rapporten att använda oss av IFRS som redovisningsstandard.

Vi har valt att ej lämna en prognos för 2018 då vi fortfarande bedömer att verksamheten är i en så pass expansiv fas och att vi bara är i början av vårt arbete med att utvinna de synergier vi identifierat. Vi identifierade förvärven i faser då vi såg stor utvecklingspotential för dem och nu kan vi genomföra våra planer.

Björn Mannerqvist

Verkställande direktör

Stockholm den 23 februari 2018
Future Gaming Group International AB (publ) 
För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@futuregaminggroup.com   
Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media. 

Prenumerera