Delårsrapport 3 - 2017

    Juli – september 2017:

  • Periodens nettoomsättning KSEK 3 205 (f å KSEK 1 466)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -5 824 (f å KSEK -61)
  • Periodens resultat efter skatt KSEK – 5 834 (f å KSEK 59)
  • Resultat per aktie: SEK -0,06 (f å SEK 0,00)
  • EBITDA: KSEK -4 834 (f å KSEK 61)

    Januari – september 2017:

  • Periodens nettoomsättning KSEK 6 588 (f å KSEK 4 678)
  • Periodens rörelseresultat KSEK -11 734 (f å KSEK -2 948)
  • Periodens resultat efter skatt: KSEK – 11 832 (f å KSEK -2 953)
  • Resultat per aktie: SEK -0,05 (f å SEK -0,02)
  • EBITDA: KSEK – 8 548 (f å KSEK -2 437)

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet tog FGG sina första stora steg i den transformationsprocess som vi arbetat efter under året. Den stora höjdpunkten är självklart vårt första ankarförvärv av Phase One, affiliateverksamheten, som vi nu har för avsikt att bygga upp resten av koncernen kring. Jag och styrelsen är mer än nöjda med att vi nu innehar ett nytt, mycket lönsamt affärsben (affiliate) och tror att Phase One kan utvecklas positivt under lång tid framöver.

Finansiellt 

Under tredje kvartalet fördubblade Bolaget sina intäkter.  Vi har med små medel optimerat operatörsverksamheten vilket avspeglar sig på intäkterna. Phase Ones intäkter integrerades i koncernen från 2017-09-20. 

På kostnadssidan belastas resultatet med 3,5MSEK vilka är av engångskaraktär. Dessa kostnader är hänförliga till utveckling, avveckling och spin-off av delar av verksamheten. Detta medför att verksamhetsrörelsen från kvartal fyra bör visa såväl positivt resultat som positivt kassaflöde i befintlig verksamhet.    

Framtiden  

Jag är väldigt nöjd med det arbete vi utfört under årets första tre kvartal, vi har kommit långt  sedan jag tillträdde den 1a februari i år med den strategi som togs fram då och vi ser nu framåt med stor tillförsikt.

Den närmsta framtidens målsättning är att förvalta och utveckla Phase One där vi har stora förhoppningar på 2018 i och med fotbolls-VM samt andra stora sportevenemang. Vi har också som målsättning att i närtid slutföra strategiska förvärv och bygga ett nytt, lönsamt FGG. Vi har för avsikt att gå vidare med planerna på spin-off bolaget och sätta det i händerna på en ny ledning som kan ge den tidigare verksamheten, som bedrivits innan förvärvet av Phase One, den uppmärksamhet den förtjänar och skapa värde för aktieägarna när ägandet i det nya bolaget delas ut.

Stockholm 10 november 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

 För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@futuregaminggroup.com    
Web:
 https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance. 

Prenumerera

Dokument & länkar