Delårsrapport 3, januari till och med september 2015

               
•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 6 676 (f å KSEK 2 346)
•    Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -2 942 (f å KSEK  11)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -2 984(f å KSEK -273)
•    Resultatet för Q3 uppgick KSEK  -2 983 (f å KSEK -151)
•    Resultat per aktie: SEK -0,023 (f å SEK -0,012)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,22 (f å SEK 0,11)
        Juli t.o.m. September:
•    Koncernen ökar sin spelomsättning med 432 % jämfört med Q3 2014
•    Antalet nya spelare för perioden ökar med 172 % jämfört med Q3 2014
•    Insättningar ökade med 380 % från KSEK 2 000, Q3 2014 till KSEK 7 600, Q3 2015

Verksamheten

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Den 17 april 2015 förvärvade United Media Sweden AB (publ). det maltesiska bolaget PlayHippo Entertainment Ltd och därmed även av casinosajten PlayHippo.com och dess stora utbud av spel från Net Entertainment, Microgaming, NYX och Play N Go. I maj blev det officiellt att United Media Sweden AB (publ) bytt namn till PlayHippo AB (publ). I samband med detta så registrerades även den apportemission som gjordes vid förvärvet utav PlayHippo Entertainment Ltd. Det nya antalet aktier i bolaget uppgår till 128 988 116.

Under Q3 2015 har PlayHippos spelare vunnit rekordhöga vinster. PlayHippo har under tredje kvartalet delat ut 2,2 miljoner kronor mer än beräknat vilket resulterat i ett negativt resultat för bolaget. Med en normal vinstubetalningsprocent hade PlayHippo levererat 2,2 miljoner kronor mer i nettospelintäkter under tredje kvartalet.

Styrelsen i PlayHippo-koncernen har som en uttalad målsättning att växa ytterligare genom förvärv och investeringar i lotteri- och casinospelsajter och databaser. Nytt för 2015 är att Styrelsen även skall överväga investeringar i teknikbolag vars produkter riktar sig mot onlinecasinomarknaden.

Genom sin storlek och upparbetade kontakter kan PlayHippo-koncernen använda stordriftsfördelar på ett annat sätt än vad mindre aktörer kan, vilket gör att PlayHippo-koncernen avser att fortsätta ta en aktiv roll i den konsolidering som pågår på spelmarknaden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 23 Oktober lanserade PlayHippo koncernen sitt nya affiliateprogram som syftar till att underlätta nykundsrekryteringen för bolagets samtliga varumärken, styrelsen tror att detta kommer att leda till en ökning av antalet registrerade kunder under innevarande del av 2015.

Bolaget har vid extra bolagsstämma 27 november 2015 förstärkt sin styrelse genom att välja in bolagets VD Christian Bönnelyche och Patrik Rustman som ordinarie ledamöter.

Försäljning och resultat

Koncernens intäkter uppgick under perioden till KSEK 6 676 (f å KSEK 2 346) med ett resultat om KSEK -2 984 (f å KSEK -273). Resultatet för Q1 2015 blev KSEK-310 (f å KSEK -92) och för Q2 KSEK +309 (f å KSEK -17) och för Q3 KSEK - 2 983( f å KSEK 11)

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2015 uppgick PlayHippos banktillgodohavanden till KSEK 38 (f å 101). Bolaget saknar i dag checkräkningskredit och har per 30 september 2015 inga räntebärande skulder (f å 0).

Investeringar

PlayHippos totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 27 000 (f å KSEK 185) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar i PH Entertainment Ltd.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 2 645 (f å KSEK 478) i avskrivningar varav materiella KSEK 0 (f å KSEK 0) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september 2015 uppgick PlayHippo-koncernens egna kapital till KSEK 28 069 (f å KSEK 2 547) varav KSEK 3 993 (f å KSEK 709) utgjordes av aktiekapital, KSEK 2 419 (f å KSEK 1 800) utgjordes av bundet kapital och KSEK 21 657 (f å KSEK 88) av fritt eget kapital. Det egna kapitalet har påverkats av en nyemission om KSEK 27 000.

Aktiekapitalet är fördelat på 128 988 116 aktier med ett kvotvärde om SEK 0.03. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets aktier är sedan den 23 juli 2013 upptagna till handel på AktieTorget.

Bolagets soliditet uppgick den 30 september 2015 till 92 procent (f å 42 procent).

Anställda

Bolaget hade per den 30 september 2015 en heltidsanställd person. Övriga tjänster har köpts på konsultbasis (bl.a. VD tjänsten).

Aktieinnehav för Insynspersoner

Vid slutet av rapportperioden, den 30 september 2015, hade följande insynspersoner i PlayHippo-koncernen nedanstående aktieinnehav enligt:

INSYNSPERSON POSITION AKTIEINNEHAV
Tobias Fagerlund Styrelseordf                                    0
Carl Söderqvist Styrelseledamot 350 000
Henrik Granlund Styrelseledamot 0
Christian Bönnelyche VD 0

Utsikter för bokföringsåret 2015

Styrelsen för PlayHippo gör bedömningen att spelarnas framgång och bolagets höga vinstutbetalning naturligtvis påverkar helåret 2015 men att det är en avvikelse som inte är återkommande och att det är långsiktigt positivt att våra kunder vinner. Styrelsen ser bolagets framtidsutsikter som lovande och är nöjda med den omsättnings-, deponerings- och kundtillväxt bolaget uppvisat under 2015.

Spel är en förhållandevis stabil verksamhet, vare sig den bedrivs i landbaserade bingohallar eller online och påverkas sällan av konjunktursvängningar i någon större omfattning. Vissa säsongsmässiga variationer förekommer emellertid och bolag likt PlayHippo är kortsiktigt känsliga för svängningar i vinstutbetalningar, vilket dock är variationer som jämnas ut över tid.

Bolaget har med förvärvet av PlayHippo och namnbytet en stark grund att bygga vidare på. Styrelsen har valt att inte kommunicera några kvantitativa mål varken för innevarande år eller 2016. Styrelsen är emellertid av åsikten att verksamheten är i grunden stark och att framtidsutsikterna är positiva. Styrelsen avser att låta PlayHippo spela en aktiv roll inom den konsolideringsfas av branschen som styrelsen tror kommer intensifieras de kommande åren. Man avser också att expandera bolag ännu mer med investeringar i minst ett nytt varumärke samt via uppköp av databaser och via investeringar i branschteknologi.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Förvärvsanalysen av PH Entertainment Ltd är preliminär och kommer att fastställas vid bokslutskommunikén för 2015.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper följer BFNAR 2012:1 (K3) och överensstämmer med de som angavs i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014.

Avskrivning sker koncernmässigt över sex (6) år på Malta men på fem (5) år för de sajter som sålts från moderbolaget till dotterbolaget Gaming United. I det tillkommande bolaget PH Entertainment Ltd, skrivs motsvarande immateriella tillgångar av på 10 år.

Enligt ÅRL 4 kap 4§ skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. När det gäller det nya bolaget PH Entertainment Ltd har styrelsen bedömt avskrivningstiden till 10 år, vilket är en preliminär bedömning.

VD-kommentar

Det tredje kvartalet har varit ett glädjande kvartal för flera av våra spelare och vi är övertygade om att det på lång sikt är det även för oss. Vi har haft ca 2,2 miljoner kronor högre vinstutbetalningar än vad vi hade i andra kvartalet vilket naturligtvis påverkar vårt resultat. Vår vinstmarginal har varit onormalt låg på grund av att ett antal av våra spelare har vunnit stora belopp. Det är glädjande att se att Playhippo attraherar flera storspelare och över tid så är detta något som kommer att vara positivt för bolaget. Hade vi haft en normal vinstutbetalningsprocent hade PlayHippo levererat 2,2 miljoner kronor mer i nettospelintäkt under tredje kvartalet Vår vinstmarginal har alltså sjunkit men över tid så är det min och styrelsens absoluta övertygelse att vår marginal kommer att stabiliseras och att vinstutbetalningsnivåer likt de vi nu haft är ett undantag. Playhippo och Lyckobingo fortsätter att stå för den största delen av vår omsättning. Happybingos stora potential finns framförallt på marknader utanför Norden.

Vinstutbetalningar tillsammans med relativt stora avskrivningar gör att vi visar ett negativt rörelseresultat för perioden. Jag vill dock understryka att rensat från detta har verksamheten en positiv utveckling där vi ser effekter av att vi nu kan börja utnyttja synergieffekterna av de sammanslagna bolagen på allvar. Nya registreringar ökade med 172 %, insättningar med 380 % och spelomsättning med 432 % vilket borgar för en intressant framtid.

Arbetet med att lansera ytterligare ett varumärke fortgår men har försenats något. Namnet är klart och kommer att sjösättas under 2016. Att lägga till ytterligare ett varumärke kommer göra att vi kan erbjuda våra kunder fler alternativ att spela på och det kommer underlätta för oss att komma in på ytterligare marknader. Som vi tidigare sagt så tittar vi aktivt på Australien, Sydafrika och Japan där vi ser stor potential och
under perioden har vi glädjande lyckats växa vår Australienska databas liksom vår Sydafrikanska. På sikt så tror vi att det är viktigt att kunna diversifiera oss på fler marknader än de Nordiska där vi traditionellt är starkast. Vi ser stor potential i UK där vi har licens och vi tittar på upplägg som kommer att stärka vår position där framöver.

Vi tittar aktivt på möjligheterna för att förvärva fler mindre spelbolag med positiva kassaflöden och potentiellt starka varumärken som vi kan vidareutveckla och finna synergier med. Jag ser PlayHippos framtid an med tillförsikt och är övertygad om att vi vänder ett negativt tredje kvartal till en god och lönsam verksamhet framöver, att vi kommer tillbaks till den positiva resultatutveckling och vinstmarginal som vi redovisat tidigare i år. Det är fokus på att åstadkomma positiva resultat på både kort och lång sikt.” Christian Bönnelyche.

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké                                                                              29 februari 2015

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

PlayHippo AB (publ)

Styrelsen

Stockholm 2015-11-30

För ytterligare information:

PlayHippo AB (publ)
Christian Bönnelyche, verkställande direktör info@playhippoab.se
Besök gärna vår hemsida: http://www.playhippoab.se

Prenumerera

Dokument & länkar