Delårsrapport kvartal 1 – 2017

Januari – mars 2017:

  • Nettospelöverskottet ökade med 104% till KSEK 751 (f å KSEK 368)
  • Spelomsättningen minskade med 23% till KSEK 68 964 (f å KSEK 90 002)
  • Periodens nettoomsättning för koncernen uppgick till KSEK 1 200 (f å KSEK 1 659)
  • Periodens rörelseresultat för koncernen uppgick till KSEK -3 602 (f å KSEK -2 743)
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till KSEK – 2 483 (f å KSEK -2 746)Resultat per aktie koncern: SEK -0,01 (f å SEK -0,02)
  • EBITDA för koncernen uppgick till -2 483 (-2 746) KSEK

VD Kommentar 

Jag tillträdde som VD under första kvartalet 2017 och påbörjade då arbetet med att implementera styrelsens nya strategi för att på sikt skapa ett lönsamt bolag. För att lyckas med uppgiften har vi genomfört stora förändringar i verksamheten: vi har stärkt den administrativa strukturen kring koncernen med nya partners, vi har anskaffat likvida medel via nyemission men framför allt har vi planerat för hur bolaget på bästa sätt ska utvecklas i framtiden.

Den nya satsningen kommer på kort sikt att medföra högre kostnader för bolaget. Att skapa en starkare struktur är en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med de framtidsplaner vi har på ett framgångsrikt vis. Vi lägger stora ansträngningar på att stärka våra interna rutiner och processer i alla delar av vår verksamhet, dels för att själva kunna utvärdera var vi bör satsa och inte, men även för att på bästa sätt kunna ta in starka förvärv.

Finansiellt

Glädjande under första kvartalet är att vi lyckats öka vårt viktigaste nyckeltal, nettospelöverskottet, med 104 % jämfört med förra året. Spelomsättningen har sjunkit som en direkt effekt av bolagets strategi att sänka bonuskostnader.

I dotterbolagen lider vi av relativt höga verksamhetskostnader kring casinooperatörerna, och under kvartalet var de administrativa kostnaderna högre än normalt. De administrativa kostnaderna anser bolaget vara motiverade då de leder till ett bättre bolag, verksamhetskostnaderna för våra casinooperatörer ses kontinuerligt över och åtgärder för att minska dem vidtas.

I slutet av mars slutfördes en företrädesemission som tillförde bolaget ca. 7,5MSEK. Efter den är vi finansierade och känner at vi har förutsättningarna att fullgöra våra intentioner och planer på det vis vi önskar.

Framtiden

Sedan jag tillträdde som VD i februari har jag arbetat intensivt med att fullfölja bolagets förvärvsstrategi. Det finns flera starka kandidater på marknaden och vi har signerat LOI’s med två aktörer vilket vi kommunicerade i april respektive maj.

Jag och styrelsen är övertygade om att förvärv av lönsamma verksamheter är rätt väg att gå. Att den strategi vi valt kommer att visa sig framgångsrik och att vi under vårt föreslagna nya namn – Future Gaming Group – går en ljusare framtid till mötes. 

Björn Mannerqvist – VD

Stockholm 24 maj 2017 

Playhippo AB (publ) 

För ytterligare information: 

Björn Mannerqvist, VD 

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se   

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017. 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & Happybingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY. 

Prenumerera

Dokument & länkar