Kallelse till extra stämma

Aktieägarna i PlayHippo AB, org.nr 556706 – 8720, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 november, 2015 kl. 09.30 på Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 november, 2015, och bör anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande vid stämman senast den 20 november, 2015 via e-mail till info@playhippoab.se.

Anmälan kan också lämnas per post till PlayHippo AB, Box 7066, 103 86 Stockholm. Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 november 2015.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen, dock med högst 10 % av antalet aktier per stämmodagen.
8. Val av ny styrelse
9. Stämmans avslutande.

Stockholm i November 2015

Playhippo AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar