Kommuniké extra bolagsstämma

Den 27 november höll PlayHippo AB (publ) en extra bolagsstämma där följande beslut togs:

7. Stämman valde att bevilja styrelsens förslag om bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen, dock med högst 10 % av antalet aktier per stämmodagen.

Bemyndigandet ersätter det tidigare bemyndigandet på 25% som beviljades 2015 06 30 då detta bemyndigande var högre än vad bolaget behövde.

8. Val av ny styrelse
Stämman beslutade om nyval av Patrik Rustman och Christian Bönnelyche som ordinarie styrelseledamöter. Tobias Fagerlund och Henrik Granlund kvarstår som styrelseordförande respektive ordinarie styrelseledamot. Carl Söderqvist lämnade sin plats i styrelsen för att fokusera på det operativa arbetet inom koncernen. Styrelsen vill tacka Carl för hans tid och engagemang i styrelsen.

Stockholm i November 2015

Playhippo AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar