Män på mindre orter ser störst behov av kompetensutveckling

Det är framförallt män på mindre orter, låginkomsttagare och lågutbildade som ser behovet av kompetensutveckling för att kunna konkurrera om jobben i framtiden. Det visar en studie som SOM-institutet genomfört i samarbete med tankesmedjan Futurion.

Inom ramen för den nationella SOM-undersökningen har Futurion ställt ett antal frågor om framtidens arbetsmarknad. Svaren visar att det finns en stor medvetenhet bland svenskarna om att behovet av kompetensutveckling. 

Fyra av fem ser behov av kompetensutveckling
I undersökningen instämmer 42 procent helt och 37 procent delvis i påståendet att många kommer att ha behov av kompetensutveckling för att klara konkurrensen om jobben i framtidens arbetsliv.
– Automatisering och digitalisering förändrar innehållet i de flesta jobb. Om vi inte har en fungerande kompetensutveckling genom hela arbetslivet kommer Sverige att tappa konkurrenskraft, förlora jobb och många människor kommer inte att ha de färdigheter som krävs. Ett fungerande system för livslångt lärande är helt nödvändigt, säger Futurions VD Ann-Therése Enarsson. 

– Det är glädjande att medvetenheten om detta är så stor, men vi saknar i dag ett fungerande system för att detta ska fungera. Högskolan klarar inte av uppgiften att vidareutbilda de som redan är ute i arbetslivet och många arbetsgivare drar sig för att investera i medarbetarnas kompetens, ibland för att de är rädda för att medarbetarna då söker sig vidare till andra jobb, fortsätter Ann-Therése Enarsson. 

Medvetenheten är störst bland de mest utsatta
I gruppen män på mindre tätorter är det hela 50 procent som instämmer helt i påstående om behovet av kompetensutveckling. Det är en grupp vars jobb ofta är hotade eftersom orten är beroende av en eller några få arbetsgivare, inte sällan inom industrin. Ungefär lika många av låginkomsttagare och lågutbildade instämmer helt. Däremot är det färre i storstäder och bland höginkomsttagare och högutbildade.

– De som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden ser störst behov av kompetensutveckling. De upplever i högre utsträckning än andra behovet av förändring och ser därför behovet av kompetensutveckling, säger Ann-Therése Enarsson. 

OECD har i en färsk rapport konstaterat att de grupper som har störst behov av kompetensutveckling också är de som i lägst utsträckning har tillgång till detta. Många arbetsgivare prioriterar att utveckla de medarbetare som redan står sig starkast medan de som har lägst utbildning får minst.
– OECD pekar på att det behövs fungerande system för kompetensutveckling. Arbetsmarknadens parter och staten behöver enas om hur finansieringen av detta ska gå till och säkerställa att alla har möjlighet till ett livslångt lärande, säger Ann-Therése Enarsson.  Det är dessutom så att även högre utbildning har ”bäst före datum” och de kunskapsintensiva branscherna i storstäderna har behov människor med uppdaterade kunskaper.

 

 

För ytterligare information: 

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion 070-9217550

Carl Melin, forskningsledare Futurion 0733-550615

Futurion AB ägs av TCO och dess 14 medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Om oss

Futurion AB ägs av TCO och dess 14 medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Prenumerera