Förvärvar handelsplattformen Genova FX för 5,3 mkr

FX International AB (publ) (FXI) har, under förutsättning av bolagsstämmans medgivande, träffat avtal med Genova AB om förvärv av samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX. Förvärvet sker genom att FXI köper ett nybildat dotterbolag till Genova AB som äger samtliga rättigheter till handelsplattformen.

Handelsplattformen Genova FX utgör i dagsläget basen för företagets verksamhet. Dispositionen av handelsplattformen har hittills säkerställts genom ett nyttjanderättsavtal med ägaren till handelsplattformen, Genova AB. FXI har härigenom kunnat använda handelsplattformen för handel med egna medel mot en fast ersättning om 300 tkr per år och en rörlig ersättning motsvarande 25 procent av avkastningen över 25 procent. Arrangemanget har föranlett många frågor från externa investerare och gjort dem tveksamma till att investera i bolaget.

Säljare av handelsplattformen är Genova AB, ett bolag som är helägt av FXI:s vd. FXI är givetvis medvetna om att affärer med närståendekretsen är känsliga ur externt aktieägarperspektiv. Därför har bolaget säkerställt att styrelsens uppfattning om att affären är förmånlig för FXI underbyggts av en extern bedömning i form av en s.k. ”fairness opinion”. Dokumentet jämte styrelsens fullständiga redogörelse kommer att publiceras på FXI:s hemsida och på AktieTorget inom kort.

FXI har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016 för att bolagsstämman skall fatta slutligt beslut om förvärvet. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av förvärvet ska aktier som innehas av bolagets vd inte beaktas.

FXI avser sålunda förvärva samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX för ca 5,3 mkr. Betalning sker genom att Genova AB, genom utnyttjande av teckningsrätter erhållna från FXI:s vd, tecknar aktier för ca 5,3 mkr i en planerad företrädesemission om totalt 20 mkr. Influtna likvider, utöver de cirka 5,3 mkr som kvittas mot köpeskillingen, skall användas till handelskapital och till täckande av löpande driftskostnader.

Förvärvet innebär bl a att FXI kan använda handelsplattformen inte bara för egen räkning och egen fond, utan får också möjlighet att licensiera ut programvaran som ”motor” till externa kapitalförvaltare, banker etc. FXI kommer härigenom inte bara vara ett företag som bedriver valutahandel för egen räkning utan också ett bolag inom fin-tech sektorn. Eftersom FXI framöver kan agera inom flera olika affärsområden reduceras affärsrisken och betydande potential finns för framtida värdeskapande. Sammantaget innebär detta att den föreslagna affären är förmånlig för FXI och dess aktieägare.

Helsingborg den 18 januari 2016

Johan Wiklund

Styrelseordförande

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar