FXI grundar fond

FXI har tillsammans med Londonbaserade Coppin Collings Ltd grundat en fond som kommer att bedriva valutahandel genom att använda handelssystemet Genova FX™. Fonden riktar sig till institutionella investerare inom EU och USA som vill uppnå en konjunktur- och marknadsoberoende avkastning.

Startkapital har ännu inte inbetalts till fonden vilket är en förutsättning för att fondens verksamhet skall kunna startas. Startkapitalet om 5 MEUR som tidigare nämnts kan komma att revideras såväl uppåt som nedåt. Det är FXI:s styrelses bedömning att det kommer att dröja ytterligare några månader innan startkapitalet är på plats.

Fondens Investment manager kommer att vara Coppin Collings Ltd, fondens administratör kommer att vara Apex Fund Services (UK) Ltd. och FXI kommer att vara fondens Advisor.

FXI:s ersättning består av en kapitalbaserad och en avkastningsbaserad del. Relativt stora rabatter lämnas till de första investerarna i fonden men successivt kommer ersättningarna till FXI att motsvara mellan 1-2 procent på insatt kapital och 20 procent av fondens avkastning. Fonden är baserad på Cayman Islands för att attrahera främst USA-baserade institutionella placerare. FXI ser positivt på möjligheterna att få in betydande kapital till fonden.

Styrelsen kommer att föreslå nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen kommer att begära bolagsstämmans bemyndigande att besluta om en företrädesemission för befintliga aktieägare samt kvittningsemission. Nyemissionen, som beräknas äga rum under första kvartalet 2016, siktar på att inbringa ca 20 mkr till FXI före kostnader. Det kontantbelopp som kommer att kvarstå efter genomförandet av nedanstående transaktion och till kostnader hänförliga till uppstarten av fonden skall användas till handelskapital i fonden och till löpande förvaltningskostnader i FXI.

FXI förvärvar handelssystemet Genova FX™

FXI har träffat preliminärt avtal med Genova AB om att förvärva samtliga immateriella rättigheter till handelssystemet Genova FX™. Förvärvet sker genom att FXI genom kvittningsemission förvärvar ett nybildat dotterbolag till Genova AB vilket innehåller samtliga de immateriella rättigheterna. Kvittningsemissionen kommer att genomföras till samma kurs som erbjuds de befintliga aktieägarna i den kommande nyemissionen.

Priset för dotterbolaget/programvaran kommer att fastställas efter det att extern värdering skett. Värdeutlåtandet kommer att publiceras på FXI:s hemsida.

Samtliga aktier i Genova AB ägs av FXI:s vd Lars Eriksson och förvärvet utgör sålunda en närståendetransaktion. Styrelsen är införstådd med att närståendetransaktioner är känsliga ur aktieägarsynpunkt och särskild vikt har därför lagts vid att villkoren för transaktionen skall vara fördelaktiga för FXI.

Vd:s kommentar

Efter åtta år av intensivt arbete med forskning och utveckling av handelssystemet Genova FX™ och efter fyra år som noterat bolag har vi nu uppnått en viktig milstolpe. Programvaran har använts i fyra år och tillförlitlig statistik och prestanda kan presenteras på ett trovärdigt sätt för potentiella investerare. Detta har gjort det möjligt att samarbeta med fondförvaltaren Coppin Collings Ltd som ombesörjt uppsättandet av fonden.

Det är givetvis svårt att i nuläget uppskatta de framtida intäkterna för FXI. Ersättningen för förvaltningen av en fond delas normalt upp i en del som är beroende av storleken på det förvaltade kapitalet och en del som är beroende av fondens avkastning. FXI har som mål är att nå ett förvaltat kapital som uppgår till åtminstone 100 MEUR vilket också utgör en lägre kapitalgräns för många större investerare. Vid antagande om en fondförmögenhet på 1 miljard SEK och en årlig avkastning på 10 procent så kan fondavgifterna sammanlagt uppgå till ca 40 MSEK som delas mellan Fund Advisor, Investment manager och fondens distributionsnätverk varav FXI erhåller mellan 20 och 35 MSEK. Dock rabatteras normalt avgifterna kraftigt för de första insatserna i fonden vilket innebär väsentligt lägre intäkter för FXI. FXI har i dagsläget inga bindande avtal om fondkapitalet som beskrivs i ovan exempel. Handelssystemet Genova FX har historiskt givit väsentligt högre avkastning än 10 procent.

Det stärker FXI:s trovärdighet på den internationella finansmarknaden att bolaget äger handelssystemet som utför förvaltningen i stället för att, som tidigare, enbart ha en licens som dessutom innebar vinstdelning.

Samarbetet med Coppin Collings Ltd innebär stor framtida potential för FXI. Coppin Collings har ett omfattande kontaktnät hos större placerare som gör det möjligt att resa betydande belopp till fonden efter det att startkapitalet inbetalts.

Det är min förhoppning att FXI:s aktieägare delar min och styrelsens entusiasm över den senaste tidens händelseutveckling.

_____________

FX International AB (publ) bedriver valutahandel genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital. All valutahandel innebär risker

som kan medföra att bolagets egna kapital helt eller delvis går förlorat. Bolagets har en utdelningspolicy som innebär att 75 % av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kommer löpande att erbjudas återinvestera erhållen utdelning i bolaget.

Helsingborg den 2015-11-12

_________________________________
Lars Eriksson, VD
För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                                                  Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                                      Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                                            E-post: johan.wiklund@fxi.se

Taggar:

FXI

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar