Halvårsrapport FX International AB (publ)

Oktober - december 2015

  •     Nettoresultat av valutahandel: 5,9 % (-2,3 %).
  •     Rörelseresultat: -94 tkr (-207 tkr).
  •     Finansiella intäkter minus kostnader: -11 tkr (21 tkr).
  •     Resultat före skatt: -94 tkr (-186 tkr).

Juli - december 2015

  •    Nettoresultat av valutahandel: 8,1 % (96,8 %).
  •     Rörelseresultat: 8 tkr (63 tkr).
  •     Finansiella intäkter minus kostnader: 7 tkr (11 tkr).
  •     Resultat före skatt: -171 tkr (74 tkr).

VD Kommentar
Under kvartalet uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 5,9 % av förvaltat kapital.


NAV kursen den 31 december uppgick till 345,7 vilket är en uppgång med 245,7 % efter 63 månaders handel. Styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter för lönsam valutahandel även framöver.

Såsom meddelats i FXI:s pressreleaser pågår diskussioner om att FXI skall vara advisor till en nystartad valutafond. Härtill förs diskussioner om förvärv av handelssystemet Genova FX.

Valutamarknaden
Perioden har präglats av stora valutarörelser i valutaparet EUR/USD som medfört att handelsresultatet för perioden varit tillfredsställande.

Handelsresultat
Nettoresultatet av valutahandel under perioden uppgår till 5,9 %.

(se tabell i bifogad pdf)

Nettoresultatet av valutahandeln sedan 1 juli 2010 är 245,7%. Bolagets bedömning är att valutahandeln fungerar väl.

Övriga väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Kommentarer till bokslutsperioden
Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning. Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.

Om oss

Algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning

Prenumerera

Dokument & länkar