Idag inleds företrädesemissionen

Idag startar teckningsperioden i FX Internationals företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 31 oktober 2016. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,3 MSEK.

Emissionslikviden skall i huvudsak gå till att få igång bolagets fond Genova Global FX. Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. I det mån överskott uppnås kommer även detta belopp att tillföras fonden.

  • Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 7,75 kronor per aktie.
  • Nyemissionen omfattar högst 1 701 288 aktier.

Tidplan för nyemissionen

  • Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 17 oktober - 27 oktober 2016.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske under andra halvan av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på FX Internationals hemsida (www.fxi.se), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Mangolds hemsida (www.mangold.se).

Helsingborg den 2016-10-17

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD

Tel: +46 (0)709 68 10 04
E-post: lars.eriksson@fxi.se

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar