Kallelse till årsstämma i FX International AB(publ)

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 oktober 2017 kl. 15.00 i Advokatbolaget Wiklund Gustaviis lokaler, Drottninggatan 62 i Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 oktober 2017,dels senast torsdagen den 21 oktober 2017 kl. 12.00 anmäla sig per e-post till
 lars.eriksson@fxi.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 21 oktober 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till
4 352 677 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning: 

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

a)   om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

b)   om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)   om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet: 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer(punkterna 8 och 9) 

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och att Lars Eriksson, Carl-Henric Nilsson och Johan Wiklund omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, och Lars Starck omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, rörelsekapital, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 4 352 677 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Drottninggatan 62 i Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.fxi.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i september 2017

FX International AB (publ) 

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande
Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Bolaget erbjuder rådgivning inom valutamarknaden. Målet med rådgivningen är att erbjuda handelsstrategier som kan användas för att uppnå en riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer.

Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar