Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB (publ) för förvärv av handelsplattformen Genova FX för 5,3 MKR

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016 kl. 13.30 i Advokatbolaget Wiklund Gustaviis lokaler, Drottninggatan 62 i Helsingborg.

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016 kl. 13.30 i Advokatbolaget Wiklund Gustaviis lokaler, Drottninggatan 62 i Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 februari 2016, dels senast tisdagen den 9 februari 2016 anmäla sig per e-post till lars.eriksson@fxi.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 9 februari 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 551 933 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Beslut om förvärv av handelsplattformen Genova FX från Genova AB.
7.    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
Beslut om förvärv av handelsplattformen Genova FX från Genova AB (punkt 6)
FX International AB (publ) (FXI) har träffat avtal med Genova AB om förvärv av samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX. Förvärvet sker genom att FXI köper ett nybildat dotterbolag till Genova AB som äger samtliga rättigheter till handelsplattformen.
Handelsplattformen Genova FX utgörs i dagsläget basen för företagets verksamhet. Dispositionen av handelsplattformen har hittills säkerställts genom ett nyttjanderättsavtal med ägaren till handelsplattformen, Genova AB. FXI har härigenom kunnat använda handelsplattformen för handel med egna medel mot en fast ersättning om 300 tkr per år och en rörlig ersättning motsvarande 25 procent av avkastningen över 25 procent. Arrangemanget har föranlett många frågor från externa investerare och gjort dem tveksamma till att investera i bolaget.

FXI har nu nått en uppgörelse med Genova AB om att förvärva samtliga rättigheter och därmed äga och kontrollera handelsplattformen Genova FX för ca 5,3 mkr. Betalning sker genom att Genova AB tecknar aktier i den planerade företrädesemissionen.

Förvärvet innebär bl a att FXI kan använda handelsplattformen inte bara för egen räkning, utan också möjlighet att licensiera ut programvaran som ”motor” till externa kapitalförvaltare såsom fonder, banker etc. FXI kommer härigenom inte bara vara ett företag som bedriver valutahandel för egen räkning utan också ett bolag inom förvaltning och fin-tech sektorn. Eftersom FXI framöver kan agera inom flera olika affärsområden reduceras affärsrisken och betydande potential finns för framtida värdeskapande.

Säljare av handelsplattformen är Genova AB, ett bolag som är helägt av FXI:s vd. FXI är givetvis medvetna om att affärer med närståendekretsen är känsliga ur externt aktieägarperspektiv. Därför har bolaget säkerställt att styrelsens uppfattning om att affären är förmånlig för FXI och underbyggt av en extern bedömning i form av en s.k. ”fairness opinion”. Dokumentet finns upplagt på FXI:s hemsida.

För att överlåtelsen skall kunna genomföras erfordras bolagsstämmans godkännande med enkel majoritet. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av förvärvet ska aktier som innehas av bolagets vd inte beaktas.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fariness opinion samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Drottninggatan 62 i Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.fxi.se) minst två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Helsingborg i januari 2016
FX International AB (publ)
STYRELSEN

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar