Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB(publ)

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 12 juli 2018 kl. 13.30 i Nerle, Jonsson Lindeblad Advokatbyrås lokaler, Drottninggatan 62 i Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 juli 2018, dels senast fredagen den 6 juli 2018 anmäla sig per e-post till lars.eriksson@fxi.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den6 juli 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 352 677 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning: 

 1.  Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordning.
 8. Beslut om styrelsearvode.
 9. Val av styrelse
 10. Beslut om riktad nyemission
 11. Beslut om optionsprogram för styrelsen
 12. Beslut om optionsprogram för nominerad VD
 13. Beslut om optionsprogram för VALOR o.c.p., a.s.
 14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet: 

Beslut om ändring av bolagsordningen (p 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet aktier skall vara lägst 4 750 000 och högst 19 000 000 stycken. Därtill föreslår styrelsen stämman att bolagets aktiekapital skall vara lägst 1,25 M SEK och högst 5 MSEK. 

Beslut om styrelsearvode(punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamoten.

Valav styrelse (punkt 8)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Eriksson och Carl-Henric Nilsson avgår som ordinarie styrelseledamöter.

Vidare föreslås att Johan Wiklund omväljs som ordinarie styrelseledamot och ordförande samt nyvalav Michal Kliman, Hans Forsberg, Jonas Hagberg och Johan Olsson.

Beslut om riktad nyemission (p 9)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, rikta en nyemission tillnedanstående investerare motsvarande 6 000 000 aktier till kurs 0,50 kr per aktie vilket tillför bolaget sammanlagt 3 000 000 SEK samt att investerarna erhåller teckningsoptioner att teckna ytterligare 3 000 000 aktier om senast 18 månader till kurs 2 SEK/aktie.

Konsortiet utgörs av följande investerare

Namn                                                 Antal aktier
Baldzby ApS                                   620,000
Per Ivar Sollied                              30,000
JO Möllerström Brothers AB        500,000
Leif Claesson                                 1,000,000
ZelmanSilberthau                         500,000
Paldata AB                                      500,000
Johan Olsson                                 500,000
Jonas Hagberg                              500,000
Michal Kliman                                410,000
Hans Forsberg                               500,000
Henric Celsing                               500,000
Thomas Holmgren                        280,000
Christian Lentz                               160,000

Härtill föreslår styrelsen att stämman beslutar att, enligt konsortiets önskemål och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en kvittningsemission till Genova AB varvid Genova AB:s fordran på FXI om 500,000 SEK konverteras till 1,000,000 aktier.

Genom nyemissionen ovan ökar bolagets aktiekapital från 1 088 169,25 till 4 751 485,75 SEK och antalet aktier från 4 352 677 till 11 352 677.

Beslut om riktad emission är villkorad av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt p6.

Beslut om optionsprogram för styrelsen (punkt 10)
Aktieägare, som inte ingår eller kommer att ingå i bolagets styrelse,föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, rörelsekapital och/eller minska bolagets skuldbörda,att bolaget utställer teckningsoptioner till ledande befattningshavare att teckna högst 2 494 057 aktier med lösenkurs 2,00kr/aktie om senast 18 månader.För optionsrätten utgår inte vederlag. Optionsrätten kan utnyttjas så snart registrering skett hos Bolagsverket.

Optionsprogrammet omfattar 500 000 aktier till Michal Kliman, 500 000 aktier till Hans Forsberg, 500 000 aktier till Johan Olsson, 500 000 aktier till Jonas Hagberg och 494 057 till Johan Wiklund. Beslut om optionsprogram är villkorad av att bolagsstämman beslutar enligt förslagen i punkt p6, p7, p8 och p9.

Beslut om optionsprogram för nominerad VD (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, rörelsekapital och/eller minska bolagets skuldbörda,att bolaget utställer teckningsoptioner till nominerade VD:n Per Ivar Sollied att teckna högst 500 000 aktier med lösenkurs 2,00kr/aktie om senast 18 månader. För optionsrätten utgår inte vederlag. Optionsrätten kan utnyttjas så snart registrering skett hos Bolagsverket.

Beslut om optionsprogram för VALOR o.c.p., a.s. (punkt 12)
Aktieägare, som inte ingår eller kommer att ingå i styrelsen,föreslår att stämman beslutar, i syfte att stärka samarbetet mellan bolagen att bolaget ställer ut teckningsoptioner till Valor o.c.p., a.s. att teckna högst 1 735 266 aktier om senast 24 månader till lösenkurs 3,50 kr/aktie. Optionsrätten är villkorad av att fonden Valor Global FX har ett fondkapital om minst 10 MEUR.För optionsrätten utgår inte vederlag. Optionsrätten kan utnyttjas så snart fondkapitalet inbetalts och registrering av beslutet skett hos Bolagsverket.

Beslut om optionsprogram är villkorad av att bolagsstämman beslutar enligt förslagen i punkt p6, p7, p8 och p9.

Besluten är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Om riktad emission genomförs och samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar bolagets aktiekapital med 3 663 316,50 kr från 1 088 169,25 kr till 4 751 485,75 kr genom utgivande av 14 653 266 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 4 352 677 till 19 000 000.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Drottninggatan 62 i Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.fxi.se) från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i juni 2018

FX International AB (publ) 

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande
Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.


Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar