Niomånadersrapport januari-september 2001

Niomånadersrapport januari-september 2001: · Koncernens intäkter steg 21% · Rörelseresultatet, EBITDA, ökade 5% · Kassaflödet från rörelsen var 138 MSEK (exklusive negativa valutaeffekter på 819 MSEK) · På god väg att nå målen för 2001 MSEK jan -sept Exkl. jämförelsestörande 2001 2000 Förändring Valutajust poster erad Omsättning 19 544 16 102 +21% +9% Rörelseresultat före 3 191 3 044 +5% -6% avskrivn. (EBITDA) EBITDA marginal 16,3% 18,9% Vinst per aktie (EPS) SEK 0,45 0,78 -42% Vinst per aktie (EPS) SEK inkl. jämförelsestörande -1,19 3,66 n.a poster Kassaflöde per aktie (CEPS) 6,35 5,85 +9% SEK juli- sept 2001 2000 Förändring Valutajust erad Omsättning 6 745 5 588 +21% +8% Rörelseresultat före 1 070 985 +9% -3% avskrivn. (EBITDA) EBITDA marginal 15,9% 17,6% Viktiga affärshändelser under tredje kvartalet: · Gambro Healthcare US fokus på verksamhetsförbättringar och organisk tillväxt har fortsatt att ge resultat. · Implementation av nytt orderregistreringssystem vid amerikanska laboratoriet slutförd. · Nya och uppgraderade produkter har lanserats inom både hemo- och peritonealdialys. · Kraftig utökning av produktionskapaciteten för syntetiska dialysatorer och torra koncentrat. · Strategiska allianser inom Gambros teknologi för inaktivering av virus och bakterier i blod (PET) liksom inom området Terapeutiska specialiteter. · Betydande patent har erhållits i USA för Gambros PET process. · Avtal med Dendreon för att kommersialisera cancervaccin. Viktigt steg inom området cellbaserade terapier som ger utväxling på koncernens kärnverksamhet och expertis (efter perioden). Nyckeltal för koncernen (exkl. jämförelsestörande poster) juli - sept jan - sept okt Helår 2000 MSEK 2001 2000 2001 2000 -sept 2000 2001 Omsättning 6 745 5 588 19 544 16 102 25 687 22 245 Rörelseresultat före 1 070 985 3 191 3 044 4 117 3 969 avskrivn. (EBITDA) % 15,9 17,6 16,3 18,9 16,0 17,8 Rörelseresultat efter 350 363 1 159 1 297 1 431 1 569 avskrivningar (EBIT) % 5,2 6,5 5,9 8,1 5,9 7,1 Resultat efter 139 172 610 853 740 983 finansiella poster (EBT) Vinst per aktie (EPS) SEK 0,00 0,06 0,45 0,78 0,63 0,96 1) Vinst per aktie(EPS) SEK 1) 0.00 0,06 -1,19 3,66 -2,00 2,85 inkl. jämförelsestörande poster Kontantvinst per aktie 2,09 1,87 6,35 5,85 8,42 7,92 (CEPS) SEK 2) Operativt kassaflöde 3) 49 -29 -681 516 -94 1 103 Operativt kassaflöde per 0,09 -0,08 -2,03 1,50 -0,33 3,20 aktie 3) Nettoskuld 9 918 7 332 9 918 7 332 9 918 7 275 1) Efter full skatt 2) Nettoresultat plus avskrivningar och amorteringar dividerat med antal aktier 3) Kassaflöde före förvärv och skatt DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2001 Sammantaget uppgick omsättningen för koncernen under de första nio månaderna 2001 till 19 544 MSEK (16 102), en tillväxt på 21% (9%*). För koncernen har försäljningsutvecklingen varit god på huvudmarknaderna i Europa, region Amerika och på prioriterade marknader i övriga världen. För Gambro Healthcare ökade omsättningen med 27% (12%*). Gambro Renal Products hade en god försäljningsutveckling och omsättningen ökade med 15% (6%*), med en fortsatt god utveckling i Europa, god tillväxt på prioriterade marknader i övriga världen, liksom en fortsatt ökad internförsäljning. För Gambro BCT ökade omsättningen med 22% (9%*). Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, ökade med 5% till 3 191 MSEK (2 264 MSEK inkl. jämförelsestörande poster). Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen uppgick till 16,3% (11,6% inkl. jämförelsestörande poster). Vinst, marginaler samt omsättning har på verkats negativt av den ändrade metodiken för intäktsredovisning av laboratorietjänster (se stycket "Övrigt"). Valutaeffekter och ökade FoU- investeringar i PET-projektet (Pathogen Eradication Technology) har också haft en negativ inverkan på rörelsemarginalen. TREDJE KVARTALET 2001 Omsättningen för koncernen under tredje kvartalet 2001 uppgick till 6 745 MSEK (5 588), en tillväxt på 21% (8%*). För koncernen har omsättningen varit god på huvudmarknaderna i Europa och USA liksom på prioriterade marknader i övriga världen. För Gambro Healthcare ökade omsättningen med 25% (11%*), inkl. en god tillväxt i USA och övriga världen. För Gambro Renal Products ökade omsättningen med 15% (5%*). Nya produktionsanläggningar öppnades för torra koncentrat och dialysatorer med syntetiskt membran. Utbyggnaderna ger Gambro möjlighet att fördubbla produktionen av torra koncentrat och öka produktionen av dialysatorer med 5 miljoner per år. Nya och uppdaterade produkter som PD-maskinen Serena och BiCart SelectBag med glukos lanserades. För Gambro BCT ökade omsättningen med 20% (8%*) tack vare en allmänt god marknadsutveckling. Antalet produkter som Gambro BCT kan erbjuda blodcentraler ökade genom förvärvet av tillgångarna i Sanguistech. Gambro fick patent i USA för sin unika process för inaktivering av virus och bakterier i blodkomponenter (PET-processen). Bolaget ingick ett strategiskt samarbetsavtal med amerikanska Sangart, vilket innefattar en licens för Sangart att använda Gambros PET- teknologi. Gambro BCT slöt ett exklusivt distributionsavtal med BioTransplant avseende produktlinjen Eligix. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen var 15,9% och påverkades negativt av den ändrade metodiken för intäktsredovisning av laboratorietjänster med ca 1 procentenhet (se stycket "Övrigt"), samt juridiska och administrativa kostnader på 27 MSEK avseende det editions föreläggande som Gambro Healthcare US erhöll i juni (se stycket "Övrigt"). De två produktaffärsområdena, Gambro Renal Products och Gambro BCT, fortsätter att uppvisa goda resultat med en rörelsemarginal (EBITDA) på 19,1% inkl. ambitiösa FoU-investeringar i PET-projektet. Inom klinikverksamheten, Gambro Healthcare, var rörelsemarginalen (EBITDA) 14,3%, även den påverkad av den ändrade metodiken för intäktsredovisning. Baserat på tidigare metodik skulle marginalen ha varit ca 1,7 procentenheter högre. *) valutajusterat AFFÄRSOMRÅDEN Gambro Healthcare ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00380/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00380/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar