Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017

Tredje kvartalet i sammandrag

 • MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –1,23 MSEK (- 10,72 MSEK) i moderbolaget och -0,57 MSEK (-10,72 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 1,24 MSEK (-10,75 MSEK) i moderbolaget och
  -0,67 MSEK (-10,75 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017.
 • Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.
 • Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och gambling.
 • Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.
 • Gaming Corps tecknar uppdragsavtal med amerikanska PDP värt 2,69 MUSD i mitten av september 2017.
 • Gaming Corps investerar 2 MUSD, fram till årsskiftet 2017/2018, i den amerikanska spelstudion Kung Fu Factory till en bolagsvärdering om 15 MUSD (pre) i mitten av september 2017.
 • Gaming Corps tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps tillkännager att koncernen blivit kassaflödespositivt på dotterbolagsnivå i mitten av oktober.
 • Gaming Corps tillträder aktierna i kasinoproducenten Salsa Games i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps förvärvar 4 % i Flax Innovations för 1 MSEK i kontant köpeskilling i slutet av oktober 2017.
 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om 8.577.641 SEK i slutet av november 2017.

Med ”Bolaget” eller ”Gaming Corps” avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016.  Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2017. Salsa Games Ltd är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB och förväntas konsolideras per den 1 januari 2018. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 08.30 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar