Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017 Gaming Corps

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 0,01 MSEK (0,021 MSEK) i moderbolaget och 0,19 MSEK ( 0,021 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –5,7 MSEK (- 6,2 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Resultat efter nansiella poster uppgick till – 5,7 MSEK (-6,2 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Gaming Corps meddelade i början av februari 2017 att soft-launch av Real Madrid Slam Dunk inletts i Mexiko och Australien.

 • Gaming Corps ingick investeringsavtal uppgående till högst 91 MSEK med fonden GEM i slutet av februari 2017.

 • Samarbete inleddes med Karmafy avseende Slam Dunk Basketball 2 i slutet av mars 2017. 

 • Gaming Corps och samarbetspartnern Microids beslutade i slutet av mars 2017 att släppa första episoden av The Descendant gratis för att öka försäljningen av de andra fyra episoderna.

 • Gaming Corps avropade första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM efter periodens utgång i början av april 2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.

 • Gaming Corps slöt försäljningsavtal om lm- och TV-rättigheter avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment efter periodens utgång i mitten av april 2017.

 • The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru efter periodens utgång i mitten av april 2017.

 • Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android efter periodens utgång i början av maj 2017.

 • Gaming Corps skriver avtal om att agera underleverantör åt en känd AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär, inleddes efter periodens utgång i slutet av maj 2017 och gör att bolaget omedelbart tillförs nya nansiella medel.

 • Med ”Bolaget” eller ”Gaming Corps” avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras den 1 januari 2017. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017 kl. 8.55 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar