Gaming Corps AB genomför nyemission

Styrelsen för Gaming Corps AB har den 1 april 2015, med stöd av bemyndigade från årsstämma den 20 mars 2015, fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 2 184 000 aktier, motsvarande högst 15 834 000 kr före emissionskostnader. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 kr med högst 200 000 kr till högst 700 000 kr. Styrelsen avser att ha emissionen säkerställd till högsta belopp genom tecknings- och garantiförbindelser.

Aktieägare i Bolaget äger rätt att för varje femtal per avstämningsdagen den 8 april 2015, teckna två nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 7,25 kr.

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 9 april 2015 till och med den 29 april 2015, teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig betalning.

Inga teckningsrätter kommer att utges i samband med emissionen, teckningsberättigade aktieägare kommer att erhålla emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi hemskickad.

Teckning utan företräde kommer att ske under ovanstående teckningstid från och med den 10 april 2015 till och med den 29 april 2015. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt.
Med anledning av att Bolaget efter genomförd nyemission avser att lista bolagets aktie vid Nasdaq First North, kommer tonvikten att läggas på att nå så många aktieägare som möjligt, dock kommer tilldelning inte att ske i poster understigande 700 aktier motsvarande 5 075 kr per post. I sista hand sker tilldelning till garanterna och vid överteckning sker tilldelning pro rata i förhållande till antal aktier var och en garanterat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. Betalning av aktier tecknade utan företräde skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen den 1 april 2015

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar