Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om en kvittningsemissioner om ca 2,0 MSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 1,7 MSEK. 

Kvittningsemissionerna riktades till Stefan Thunberg och Big M Consulting AB, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.012.597 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 1,731,312 SEK påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 10.636.280 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,352 SEK. Efter registrering av kvittningsemission samt utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 13.785.994 SEK fördelat över 150.543.208 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11,78 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 11 maj 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 7,07 procent. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2018 kl. 08.30 CET.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar