Gapwaves delårsrapport januari-mars 2018 - Nya projekt och ökande intäkter

Gapwaves omsättning ökade under perioden januari-mars 2018 till 0,6 mkr (0 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som påbörjats inom telekom och automotive. Intäkterna förväntas öka i kommande kvartal i takt med att pågående utvecklingsprojekt färdigställs och nya ingås. Utöver detta gav Mobile World Congress i Barcelona under februari mycket god respons vilket lett till ökat intresse för Gapwaves teknologier för 5G och bilradar samt till ett positivt offertläge för Gapwaves E-band punkt-till-punkt antenn där leveranser till kund förväntas starta under andra halvåret 2018.

Första kvartalet (1 januari – 31 mars 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,6 mkr (0 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -10,4 mkr (-3,5 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -10,5 mkr (-3,6 mkr) vilket motsvarar -0,58 kr per aktie
  •  Periodens kassaflöde var -12,2 mkr och likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,3 mkr

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Under första kvartalet kunde vi för första gången se intäkter från utvecklingsprojekt och förstudier finansierade av kund. Även om intäkterna fortfarande är blygsamma bevisar detta att teknologin är intressant och att det finns ett genuint kommersiellt intresse för vad Gapwaves kan åstadkomma. Jag är säker på att de förstudier som genomförts inom den närmaste tiden kommer att leda till projekt där prototyper för verkliga tester tas fram”.

”Kassaflödet för perioden uppgick till -12,2 mkr (-4,9 mkr) och påverkades utöver rörelseresultatet främst av investeringar i materiella och immateriella tillgångar samt av ett bidrag om 1,8 mkr inom ramen för EU-programmet Wavecomb. Likvida medel är tillräckliga tills behållningen från företrädesemissionen erhålls”.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves 

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Investor Relations, Sverige

Per Andersson, CFO 

Telefon: + 46 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar: