Gapwaves delårsrapport januari-september 2017

Gapwaves ökade under tredje kvartalet farten i utvecklingen av aktiva antenner och har nu på allvar gått från ett forskningsbolag till ett bolag som kommer vara med och driva utvecklingen av 5G. Intresset för Gapwaves och den teknik vi besitter ökar och under kvartalet har diskussioner med potentiella partners och kunder fortsatt. 

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,3 MSEK vilket motsvarar -0,33 SEK per aktie
  • Periodens kassaflöde var -6,3 MSEK och likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,0 MSEK

Niomånadersperioden (1 januari – 30 september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,3 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -15,5 MSEK vilket motsvarar -1,05 SEK per aktie
  • Periodens kassaflöde uppgick till -19,0 MSEK

Jämförelsetal för 2016 är inte tillgängliga

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Under utgången av kvartalet sysselsattes fjorton fast anställda och sex konsulter i bolaget och vi har nu en full organisation på plats. En större organisation tillsammans med en del kostnader av engångskaraktär relaterade till flytt till nytt kontor förklarar kostnadsökningen från föregående kvartal men är i linje med plan.”

”Likvida medel uppgick per 30 september till 8,0 MSEK. Ledningens bedömning är att det inte finns behov för annan finansiering fram till slutet av november då optioner som tecknades i samband med börsintroduktionen konverteras till aktier. Konverteringen av optioner till aktier förväntas ge ett tillskott om ca 24 MSEK minus transaktionskostnader. I det fall det skulle finnas behov av finansiering fram till optionskonverteringen finns kredit via bank att tillgå.”

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information se delårsrapporten i sin helhet eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.