Gapwaves presenterar ny affärsstrategi koncentrerad till tre affärsområden

Styrelsen för Gapwaves AB (publ) (”Gapwaves” eller ”Bolaget”) har beslutat att anta en ny affärsstrategi baserad på Bolagets gapvågledarteknologi och de patent som är knutna till teknologin. Drivet av tillväxten inom datakommunikation i kombination med generationsskiftet från dagens 4G-nät till 5G-nät förväntas efterfrågan öka på såväl aktiva antenner som nya affärsmöjligheter. Med ambitionen att nå en central roll i denna förväntade utveckling avser Gapwaves att positionera sig som innovativ och oberoende komponentleverantör. Inom ramen för den nya affärsstrategin kommer Gapwaves att fokusera på tre tydliga affärsområden; telekom, automotive och mobiltelefoni, där varje affärsområde kännetecknas av sina egna unika möjligheter och utmaningar. Mot bakgrund av den nya strategin kommer styrelsen för Gapwaves att utvärdera olika alternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansieringsbehov.

Övergripande affärsstrategi

Med den nya affärsstrategin strävar Gapwaves efter att positionera sig som en innovativ och oberoende komponentleverantör, baserad på Bolagets gapvågledarteknologi och de patent som är knutna till teknologin. Inom ramen för den nya affärsstrategin kommer Gapwaves att fokusera på tre tydliga affärsområden; telekom, automotive och mobiltelefoni. För affärsområdet automotive har Marcus Hasselblad, senast ansvarig för mikrovågsutveckling på Ericsson, anställts för att leda satsningen.

Gapwaves potentiella kunder inom de tre affärsområdena är systemleverantörer (Telekom), radarsystemleverantörer (Automotive) och underleverantörer till mobiltelefontillverkare (Mobiltelefoni). Dessa bedriver mycket kvalificerad verksamhet och ställer höga krav på sina samarbetspartners och leverantörer. För Gapwaves är ett nära samarbete med kunderna en förutsättning för att förstå deras behov och för att kunna möta deras förväntningar. Som ett led i omställningen till den nya strategin är det Bolagets ambition att inleda nya kundrelationer via så kallade NRE-projekt. NRE-projekt är utvecklingsprojekt som bedrivs med potentiella kunder och vilka genomförs mot betalning. Det huvudsakliga syftet med NRE-projekt är att verifiera, anpassa och/eller modifiera Bolagets teknologi för att passa kundernas specifika integrationsbehov i kommersiella slutprodukter och system. Bolagets kunder kommer sedan vid kommersialisering att kunna köpa kompletta antennsystem, viktiga nyckelkomponenter eller licens till nödvändig teknologi. Utformningen av det slutliga kunderbjudandet kommer att bero på de enskilda kundernas specifika behov och förutsättningar. Gapwaves bedömer att teknologin har en bred potential och marknaden för denna teknologi inom framförallt telekom och mobiltelefoni är i dagsläget förhållandevis omogen, med lång introduktionstid av system för volymleveranser.

Tre tydliga affärsområden

Inom Telekom, som omfattar produkter och patent baserade på Bolagets antennteknologi fokuseras verksamheten idag på tre områden; punkt-till-punkt-antenner (”PtP”), 5G-basstationer och fixed wireless access-mottagarenheter (”FWA”). Eftersom dessa områden bedöms vara av strategisk vikt för globala systemleverantörer är Gapwaves fokus på kort sikt att tillsammans med systemleverantörer verifiera och integrera Bolagets teknologi i systemleverantörernas befintliga system för 5G och FWA. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett design-projekt inom PtP tillsammans med en global systemleverantör där målsättningen var att integrera Gapwaves E-bandsantenn i kundens system. Om order läggs inom ramen för detta projekt förväntas leveranser starta i mindre volymer i slutet av 2018 för att därefter öka i omfattning. Inom 5G-basstationer för mobilnät och FWA pågår förhandlingar med systemleverantörer om NRE-projekt för utvärdering och verifiering av gapvågledarteknologin som därefter kan leda till att Gapwaves antenn integreras i ett system. Totala investeringar i infrastruktur inom dessa områden fram till och med år 2025 bedöms uppgå till cirka 28 mdr USD, varav endast antenndelen antas utgöra cirka 1,3 mdr USD[1]. Gapwaves målsättning är att dess teknologi ska vara en integrerad del av 5G-näten när de kommersiellt börjar byggas ut, vilket förväntas ske under 2020.

Inom det nya affärsområdet Automotive för Gapwaves diskussioner med radarsystemleverantörer till bilindustrin om hur gapvågledarteknologin kan användas i bilradar. Befintlig teknologi inom detta område har visat sig vara behäftad med stora förluster i överföring, vilket medför svårigheter när kraven för vad radar och sensorer i bilar förväntas detektera ökar. Gapwaves analyser har visat att det är, genom att byta ut dagens radar mot Bolagets teknologi i kombination med begränsad modifikation av mjukvara och system, möjligt att uppnå en signifikant förbättring i radarns upptagningsområde. Gapwaves ser således en möjlighet att kunna erbjuda en disruptiv produkt på en redan befintlig marknad. Teknologin behöver dock verifieras och integreras varför Bolagets målsättning på kort sikt är att inleda NRE-projekt med en eller flera radarsystemleverantörer. Det huvudsakliga syftet med ett sådant samarbete är att utveckla en bilradar baserad på Bolagets gapvågledarteknologi som kommersiellt kan lanseras under 2020-2021. Marknaden för bilradar fortsätter att växa och prognosen är att den globala marknaden för antenner till bilradar kommer att vara värd cirka 1,1 mdr SEK 2018 och därefter växa till cirka 4,9 mdr SEK fram till 2025, motsvarande en tillväxt från 14 miljoner till 90 miljoner enheter[2].

Fokus inom affärsområdet Mobiltelefoni är att under 2018-2019 fortsätta utveckla teknologin inom ramen för ett forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola. Tillverkare av smarta telefoner har visat intresse för Gapwaves Bowtie-antenn som har potential att kunna uppfylla många av de krav som ställs på en aktiv antenn i smarta telefoner anpassade för 5G. Det finns idag inga aktiva antenner för telefoner som kan hantera styrbara signaler. Styrbara antenner i den storlek som krävs i en mobiltelefon är ytterst komplicerade och större volymer av telefoner anpassade för 5G förväntas finnas på marknaden först under 2022-2023[3].

Finansiering

Den nya affärsstrategin, inklusive Bolagets val av positionering som innovativ och oberoende komponentleverantör inom Telekom och Automotive, och de affärsmöjligheter som föreligger inom de olika affärsområdena medför att Gapwaves successivt kommer att öka sina investeringar. Investeringar kommer att göras i syfte att stärka innovation och kapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan. Vidare är det av vikt för Gapwaves att bibehålla såväl försprång gentemot konkurrenter som sitt oberoende. Mot bakgrund av detta kommer styrelsen för Gapwaves utvärdera olika alternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansieringsbehov.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl.8:30 CET. 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist på kontaktuppgifterna nedan.

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade GAP-vågledarteknologin. Bolagets marknader är främst som leverantör till telekom- bilradar- och mobiltelefonindustrin.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 


[1] SNS Research

[2] Accuray Research: Global Automotive Radar Market Analysis & Trends – Industry Forecast to 2025, Global and China Automotive Millimeter Wave (MMW) Radar Industry Report, 2016-2021

[3] SNS Research 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar