GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal

Årets första nio månader

 • Omsättningen uppgick till 4 830 (1 138) kSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 706 (-2 323) kSEK.

 • Kassaflödet uppgick till -1 088 (1 055) kSEK.

 • Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,97) SEK före utspädning.

  *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 399 874) st.

Tredje kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 2 016 (655) kSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -404 (-884) kSEK.

 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 218 (623) kSEK.

 • Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,34) SEK före utspädning.

  *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 638 709) st.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • GPX Medical förstärker organisationen med en CTO.

 • Patent för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik erhållit i USA.

 • Erhåller patent i USA för laserteknik avsett för mätning av gaskoncentration i flexibla förpackningar.

 • GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Icke exklusivt försäljnings- och distributionsavtal tecknat för den japanska marknaden.

 • GPX Medical beviljas EU-bidrag för utveckling av diagnostik av bihålor med GASMAS.

Lund 7 november, 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information,kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 08:15 CET.

Taggar:

Om oss

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se . Bolagets Certified Adviser är G&W AB

Prenumerera

Citat

Vi levererar vårt starkaste kvartal någonsin och har därmed redan dubblat vår försäljning jämfört med hela föregående år.
Märta Lewander Xu, VD