GE Aviation kontrollerar 76,15 procent av aktierna i Arcam och förlänger inte acceptperioden ytterligare

Stockholm, 2 december 2016. Den 6 september 2016 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB (”GE”), ett svenskt bolag inom GE Aviations affärsenhet och ett indirekt helägt dotterbolag till General Electric Company[1], ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande att förvärva samtliga stamaktier[2] i Arcam Aktiebolag (publ) (”Arcam”) till ett pris om 300 kronor kontant per stamaktie (”Erbjudandet”). GE förklarade Erbjudandet ovillkorat och meddelade att Erbjudandet fullföljs den 14 november 2016. Acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 29 november 2016.

De stamaktierna i Arcam[3] som har lämnats in i Erbjudandet fram till utgången av den andra förlängningen av acceptperioden den 29 november 2016, tillsammans med de stamaktier i Arcam som GE har förvärvat på marknaden, motsvarar cirka 76,15 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full utspädning.[4]

GE har beslutat att inte förlänga acceptperioden ytterligare.

Inlämnade stamaktier och GE:s innehav i Arcam

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde, eller kontrollerade, GE inte några aktier i Arcam.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare vilka innehar sammanlagt 9 537 047 stamaktier i Arcam, motsvarande cirka 45,97 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full utspädning. GE har efter Erbjudandets offentliggörande förvärvat 6 260 530 stamaktier i Arcam på marknaden, motsvarande cirka 30,18 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Arcam efter full utspädning. Inga sådana förvärv har gjorts till ett pris överstigande 300 kronor per stamaktie i Arcam.

Redovisning av likvid

Redovisning av likvid för stamaktier i Arcam som vederbörligen lämnats in per den 29 november 2016 beräknas kunna påbörjas omkring den 6 december 2016.

I enlighet med, och med beaktande av begränsningar som följer av, tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, kan GE Group samt rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar som ombud för, eller på uppdrag av, GE Group, komma att vidta åtgärder för att förvärva aktier i Arcam, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva, kan komma att äga rum efter genomförandet av Erbjudandet.

Ytterligare information

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2016, klockan 8.00.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.geaviation.com/additive.

Samtliga pressförfrågningar riktas till:

Rick Kennedy, Executive, GE Aviation Communication, +1 513 607 0609.

Viktig information

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet har inte lämnats och kommer inte att lämnas in för granskning eller registreringsförfarande hos amerikanska SEC (Securities and Exchange Commission) eller någon annan tillsynsmyndighet utanför Sverige. Erbjudandet har inte godkänts eller rekommenderats av någon statlig tillsynsmyndighet för värdepapper.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, inklusive senare tillägg, och med stöd av Tier II-undantaget från vissa krav under U.S. Securites Exchange Act från 1934. Erbjudandet är huvudsakligen reglerat av svenska regler och förfaranden, vilka skiljer sig från motsvarande amerikanska, bland annat med hänsyn till förlängning, rätten att återkalla lämnad accept och tidpunkten för redovisning av likvid. I den mån amerikanska värdepapperslagar omfattar Erbjudandet, ska dessa endast tillämpas på innehavare av aktier i Arcam med hemvist i USA och ingen annan har rätt till anspråk i enlighet med dessa lagar.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva eller ett anhållande om ett erbjudande att sälja aktier och ADS:er i Arcam. Anhållandet om och erbjudandet att förvärva aktier i Arcam görs i USA i enlighet med den amerikanska erbjudandehandlingen, daterad den 6 september 2016, som kan ändras eller kompletteras från tid till annan och inklusive Amendment No. 1 till den amerikanska erbjudandehandlingen, daterad den 31 oktober 2016 (den ”Amerikanska Erbjudandehandlingen”).

Aktieägare i Arcam med hemvist i USA rekommenderas att läsa den Amerikanska Erbjudandehandlingen eftersom det dokumentet innehåller viktig information om Erbjudandet och parterna därtill.

Investerare och aktieägare kan erhålla kostnadsfria kopior av den Amerikanska Erbjudandehandlingen (så som kompletterad) och den svenska erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet, daterad den 6 september 2016, som kan ändras eller kompletteras från tid till annan och inklusive tillägget till den erbjudandehandlingen, daterat den 31 oktober 2016 (den ”Svenska Erbjudandehandlingen”), via GE Aviations webbplats www.geaviation.com/additive. Kostnadsfria kopior av den Svenska Erbjudandehandlingen kan också erhållas via Handelsbanken Capital Markets webbplats www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Annan viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till, och accepter godkänns inte från, personer (andra än personer som har sin hemvist i USA) vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller inom något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet – GE kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon och Internet) inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras via post eller ovan nämnda kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

GE kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Detta pressmeddelande innehåller “framtidsinriktad information” – dvs. uttalanden relaterade till framtida händelser som till sin natur avser förhållanden som i olika utsträckning är osäkra. För detaljer om osäkerheterna som kan resultera i att GE Group:s faktiska framtida resultat väsentligt skiljer sig från det som uttrycks i den framtidsinriktade informationen, se den Svenska Erbjudandehandlingen på www.geaviation.com/additive och GE Group:s webbsida på http://www.ge.com/investor-relations/disclaimer-caution-concerning-forward-looking-statements liksom GE Group:s årsredovisningar på Form 10-K och kvartalsrapporter på Form 10-Q. GE Group åtar sig inte att uppdatera den framtidsinriktade informationen. Detta pressmeddelande kan även inkludera viss framtidsinriktad förväntad finansiell information som är baserad på nuvarande uppskattningar och förväntningar. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt.


[1] General Electric Company kallas gemensamt med sina dotterbolag för ”GE Group”.

[2] Erbjudandet innefattar även ett offentligt uppköpserbjudande att överlåta samtliga så kallade American depositary shares (varje sådan benämns ”ADS”) till GE, varje ADS representerar rätten att erhålla en stamaktie i Arcam.

[3] Inklusive stamaktier i Arcam representerade av ADS:er.

[4] Baserat på totalt 20 746 585 aktier och röster i Arcam (inklusive 152 stamaktier och 200 000 preferensaktier av klass C, vilka innehas av Arcam).

Prenumerera

Dokument & länkar