GE erhåller konkurrensgodkännande för det föreslagna förvärvet av Arcam

Stockholm, 10 oktober 2016. GE Sweden Holdings AB (”GE”), ett svenskt bolag inom affärsområdet GE Aviation och ett indirekt helägt dotterbolag till General Electric Company, har erhållit konkurrensgodkännande för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande (”Erbjudandet”) att förvärva samtliga stamaktier [1] i Arcam Aktiebolag (publ) (”Arcam”).

Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat av bland annat att samtliga erforderliga regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd, godkännanden och beslut samt besked om att eventuella utredningar eller åtgärder som ifrågasätter transaktionen, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits. Den österrikiska konkurrensmyndigheten (tyska: Bundeswettbewerbsbehörde) har godkänt GEs föreslagna förvärv av Arcam och fullföljande av Erbjudandet är således inte längre villkorat av erhållande av regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd.

Acceptperioden för Erbjudandet är planerad att avslutas den 14 oktober 2016. Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 19 oktober 2016 beräknas likviddagen infalla den 24 oktober 2016. GE förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Ytterligare information

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2016, klockan 08.00.

Ytterligare information om Erbjudandet inklusive erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) finns tillgänglig på www.geaviation.com/additive. Samtliga pressförfrågningar riktas till:

Rick Kennedy, Executive, GE Aviation Communication, +1 513 607 0609.

Viktig information

Viktig information till aktieägare i USA

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva eller ett anhållande om ett erbjudande att sälja aktier och ADS. Anhållandet om och erbjudandet att förvärva aktier i Arcam görs i enlighet med en amerikansk erbjudandehandling.

Aktieägare och innehavare av ADS:er i Arcam rekommenderas att läsa Erbjudandehandlingen (eller, för personer som har sin hemvist i USA, den amerikanska erbjudandehandlingen), som kan ändras eller kompletteras från tid till annan, före fattandet av några beslut som rör Erbjudandet, eftersom dokumentet innehåller viktig information om Erbjudandet och parterna därtill.

Investerare och aktieägare kan erhålla kostnadsfria kopior av Erbjudandehandlingen, som kan ändras eller kompletteras från tid till annan, via GE Aviations webbplats (www.geaviation.com/additive) och Handelsbanken Capital Markets webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Annan viktig information

Erbjudandet, enligt villkoren som presenteras i detta pressmeddelande, riktar sig inte till, och accepter godkänns inte från, personer (andra än personer som har sin hemvist i USA) vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller inom något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. GE kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras via post eller ovan nämnda kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika

GE kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Detta pressmeddelande inkluderar “framtidsinriktad information” – dvs. uttalanden relaterade till framtida händelser som till sin natur avser förhållanden som i olika utsträckning är osäkra. För detaljer om osäkerheterna som kan resultera i att GE Groups (General Electric Company och dess dotterbolag) faktiska framtida resultat väsentligt skiljer sig från det som uttrycks i vår framtidsinriktade information, se Erbjudandehandlingen på www.geaviation.com/additive och GE Groups webbsida på http://www.ge.com/investor-relations/disclaimer-caution-concerning-forward-looking-statements liksom våra årsredovisningar på Form 10-K och delårsrapporter på Form 10-Q. Vi åtar oss inte att uppdatera vår framtidsinriktade information. Detta pressmeddelande inkluderar även viss framtidsinriktad förväntad finansiell information som är baserad på nuvarande uppskattningar och förväntningar. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt.

[1] Erbjudandet innefattar även ett offentligt uppköpserbjudande att överlåta samtliga så kallade American depositary shares (varje sådan benämns ”ADS”) till GE, varje ADS representerar rätten att erhålla en stamaktie i Arcam; det noteras att en sådan underliggande aktie inte kan lämnas in separat i Erbjudandet.

Prenumerera

Dokument & länkar