Moderbolaget förvärvar successivt minoritetens andel i Generic Mobile

Generic Sweden AB och minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Generic Mobile har träffat ett förlikningsavtal avseende tvångsinlösen av samtliga utestående minoritetsaktier. Överenskommelsen innebär att Generic Sweden AB under perioden juni 2009 till september 2010 successivt förvärvar minoritetens aktier (motsvarande 8% av totala antalet aktier) för 9.0 MSEK, varav minst 3,375 MSEK under 2009. Minoriteten i Generic Mobile påkallade tvångsinlösen av minoritetsaktierna den 30 jan 2008. Parterna har varit ense om att Moderbolaget har en rätt och en skyldighet att lösa in Minoritetsaktierna, men varit oense om det lösenbelopp som skulle tillämpas. Generics styrelse har gjort en samlad bedömning som innebär att överenskommen förlikning är till bolagets och aktieägarnas bästa jämfört med att fullfölja skiljeförfarandet. För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: peter.jansson@generic.se Tel 08-601 38 00 Stig-Arne Larsson, Styrelseordförande, e-post: stig-arne.larsson@telia.com Tel 070-513 32 00

Om oss

Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 110 Mkr och har ca 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar