Bokslutskommuniké januari - december 2017

Bolagets utveckling i sammandrag


Kvartalet oktober-december 2017

Mkr    Moderbolaget    Koncernen*
Nettoomsättningen uppgick till    24,8 (23,0)    24,8
Rörelseresultatet uppgick till    3,9 (6,1)    4,2
Resultat efter skatt uppgick till    -2,0 (4,8)    3,4
Resultat per aktie uppgick till, kr    -0,20 (0,51)    0,34
Eget kapital per aktie uppgick till, kr      9,40 (6,18)    9,96


Perioden januari-december 2017

Mkr    Moderbolaget    Koncernen*
Nettoomsättningen uppgick till    96,5 (82,1)    72,5
Rörelseresultatet uppgick till    25,3 (23,1)    19,0
Resultat efter skatt uppgick till    15,1 (18,2)    14,9
Resultat per aktie uppgick till, kr    1,51 (1,92)    1,50
Eget kapital per aktie uppgick till, kr      9,40 (6,18)    9,96

*Koncernredovisning sker från 2017-03-30 och omfattar 9 månader av perioden


Väsentliga händelser under kvartalet

  • Lansering av ny kommunikationsplattform för ökad fokus på försäljning och marknadsföring av huvudprodukten iFenix


VD-kommentar

Vi fortsätter med det långsiktiga bygget av Genesis IT. Vi kan rapportera ett tillfredsställande resultat för det fjärde kvartalet 2017, där nettoomsättningen ökade med 7,8 procent till 24,8 Mkr (23,0). Rörelseresultatet uppgick till 3,9 Mkr jämfört med 6,1 Mkr samma period året innan och har påverkats av våra satsningar på försäljning, personal och marknadsföring. De utökade satsningarna inom sälj- och marknadsföring kommer att fortsätta in i 2018 och har redan burit frukt genom flera förfrågningar från potentiella kunder.

Året 2017 – ett steg framåt på flera plan
När vi nu stänger böckerna för helåret 2017 konstaterar vi att viktiga steg framåt har tagits på flera områden inom bolaget. Vi har genomfört stora investeringar, större än någonsin tidigare, i försäljnings- och kommunikationsarbetet. Flera butiker hos befintliga kunder har satts i drift och inte minst – vi har rullat ut 3.0 av vår huvudprodukt iFenix till en mängd sedan tidigare anslutna butiker. Dessa satsningar syftar till att långsiktigt ligga i framkant i kundernas ögon samt till att öka intresset kring iFenix. Vi är glada över att redan börjat märka resultat i form av ett ökat antal förfrågningar om vår lösning – både från kedjestrukturer såväl som från fristående företag som vill ta ett helhetsgrepp kring sina IT- och affärssystem.

Resultat påverkat av utökade satsningar
Som vi beskrivit under året har vi under 2017 investerat kraftigt i förstärkt försäljnings-organisation och flertalet marknadsföringsaktiviteter såsom relanseringen av iFenix. Dessa initiativ har av naturliga skäl påverkat resultatet – för fjärde kvartalet såväl som för helåret. Vi anser dock dessa satsningar som nödvändiga för att säkerställa långsiktig tillväxt för Genesis IT.

iFenix 3.0 – fortsatt lansering och utrullning
Under hösten har vi arbetat intensivt med rulla ut version 3.0 av iFenix till ett flertal kunder, där vi under fjärde kvartalet testat version 3.0 i skarp produktion med mycket lyckat resultat. Samtliga kunder förväntas vara över i den senaste versionen under Q1 2018.
Den nya versionen av iFenix innehåller ny och förbättrad funktionalitet för ökad kundnytta.

Fortsatta satsningar på marknadsföring
Vi kommer under 2018 fortsätta med våra satsningar inom försäljning och marknadsföring. Dessa kommer dels bestå av fortsatta kampanjer i både traditionella och digitala media men kommer dessutom utökas till fler initiativ – allt för att nå ut till de rätta målgrupperna i syfte att positionera iFenix som en attraktiv helhetslösning inom molnbaserade affärssystem.

Tommy Flink, VD


För ytterligare information
Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari klockan 08:30
Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera