Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 för Genesis-IT AB (publ)

1 januari - 30 september 2001 för Genesis-IT AB (publ) · Omsättningen ökade med 26% till 10,7 MSEK (8,5 MSEK) · Periodens rörelseresultat före jämförelsestörande kostnader uppgick till - 18,1 MSEK (- 17,0 MSEK). · Viktigt avtal ingånget med Com Around avseende support- och utbildnings-tjänster via ComAround i Genesis-ITs ASP-tjänst, WWD®. · Samgåendet med Alfaskop avbrutet. · Omfattande besparingsprogram genomförs. Dotterbolaget Genesis-IT Personal AB förvärvades 2000-04-07. Dotterbolaget har inte bedrivit någon verksamhet under delårsperioden förutom att från moderbolaget förvärva teckningsoptioner för 150 000 kr inom ramen för ett optionsprogram som moderbolaget riktat till anställda, ledande befattningshavare och styrelse. Vid rapportperiodens utgång uppgick dotterbolagets kvarvarande innehav av teckningsoptioner till 86 200 kr. Dotterbolaget är således av ringa betydelse för koncernens verksamhet, ställning och resultat, varför delårsrapporten inte innehåller någon särskild redovisning för moderbolaget. I delårs- rapporten lämnade uppgifter avser därför koncernen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i årsredovisningen för år 2000. Inom parentes anges jämförelsevärden för perioden 1 januari - 30 september 2000. Väsentliga händelser under perioden juli - september 2001 Det omfattande utvecklingsarbete som Genesis-IT bedrev under perioden 1998-2000 avseende bolagets Application Service Provider (ASP)-tjänst, WorldWideDesktop (WWD®), och produkten Fenix har resulterat i fortsatt lansering under 2001. ComAround Scandinavia AB Under augusti träffades ett samarbetsavtal med ComAround Scandinavia AB som innebär att Genesis-IT kan komplettera sin ASP-tjänst, WWD®, med support- och utbildningstjänster via ComAround. Samarbetet omfattar även ComArounds intranetlösning Insite. ComAround levererade under senaste räkenskapsåret 1999/2000 tjänster och produkter till ca 3 500 kunder. Samgående Genesis-IT och Alfaskop AB avbrutet Alfaskop offentliggjorde den 29 juni 2001 ett erbjudande till aktieägarna i Genesis-IT. Erbjudandet justerades den 18 juli 2001. Samgåendet skulle ske genom att Alfaskop lämnade ett offentligt erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i Genesis-IT om att teckna aktier i Alfaskop. Den 11 september meddelade Alfaskop att bolaget ämnade ansöka om rekonstruktion och samtidigt konstaterades att inga förutsättningar fanns för ett samgående mellan Genesis-IT och Alfaskop. Styrelsen i Alfaskop beslutade att återkalla det erbjudande som lämnats till aktieägare och optionsinnehavare i Genesis-IT. I samband med att Alfaskops bolagasstämma den 27 augusti beslöt emittera aktier i syfte att förvärva Genesis-IT utsågs tre av Genesis-ITs styrelseledamöter, Lars Berg, Mats Dellham och Sören Gyll, att också ingå i Alfaskops styrelse. Mot bakgrund av den uppkomna situationen avgick nämnda ledamöter med omedelbar verkan ur Alfaskops styrelse. Sören Gyll, Lars Berg och Mats Dellham kvarstår tillsammans med övriga ledamöter i Genesis-ITs styrelse, och kommer att verka aktivt för att bolaget snabbt ska nå lönsamhet. Besparingsprogram Under september inledde bolaget ett omfattande besparingsprogram i syfte att anpassa bolagets kostnader till den marknad som råder idag och till dess förväntade utveckling under det närmaste året. Besparingsprogrammet berör bolagets samtliga kostnadsslag och innefattar även en reducering av personalstyrkan med cirka 40 procent. Sammanlagt varslades 19 av Genesis-ITs 44 medarbetare. Minskningen av personalstyrkan beräknas innebära en kostnadsreducering på 6,2 MSEK på årsbasis. Varslet samt avveckling av lokalerna i Stockholm medför avvecklingskostnader på 4,1 MSEK som har belastat resultatet för tredje kvartalet 2001. Delårsperiodens resultat har i enlighet med försiktighetsprincipen belastats med 10,5 MSEK avseende nedvärdering till 0 kr av i balansräkningen 2001-03-31 redovisad uppskjuten skattefordran. Marknadens utveckling Marknaden både för service providers generellt och för ASP speciellt har utvecklats positivt under det senaste året. Volymerna fortsätter att öka, dock i långsammare takt än vad som tidigare förväntats. Även om en ASP-lösning sparar såväl tid som pengar för kunden, innebär en osäker konjunkturutveckling åtstramningar även vad gäller IT-kostnader. Företag och organisationer tenderar att tills vidare behålla de lösningar som de tidigare investerat i. Försäljning Genesis-ITs försäljning under de första nio månaderna 2001 nådde därmed inte upp till förväntningarna. Kundernas intresse är dock stort och det är ledningens bedömning att, även om mognadsprocessen tagit något längre tid än beräknat, så är marknadspotentialen oförändrat stor. Det är därför av stor betydelse att Genesis-IT lyckats behålla sin ledande position bland aktörerna på den svenska ASP-marknaden. I takt med att efterfrågan ökar, samtidigt som fokus blir allt tydligare på mer utvecklade och värdeskapande produkter och tjänster, får Genesis-IT en allt större fördel av sin unika plattform WWD®. Omsättning och resultat Omsättningen har under perioden uppgått till 10,7 MSEK (8,5). Detta motsvarar en ökning med 2,2 MSEK eller 26 procent. Försäljning avseende Bolagets ASP-tjänst WWD® har ökat med 38 procent jämfört med motsvarande period år 2000. Omsättningsökningen är i allt väsentligt en följd av att avtal har ingåtts med kunder om att leverera bolagets ASP-tjänst, WWD®. Vissa ingångna kundavtal har ännu ej genererat intäkter under perioden. Koncernen redovisar ett negativt resultat före skatt - 24,6 MSEK (- 17,3) för delårsperioden. Bolagets snabba uppbyggnad av en stark organisation samt en väl utvecklad IT-plattform har påverkat resultatet negativt. Personalkostnader, i vilka ingår merkostnader för uppbyggnad av bolagets organisation samt personalintroduktion för nyrekryterade, har belastat bolaget med 15,1 MSEK (11,6). Delårsperiodens rörelseresultat har belastats med 4,1 MSEK avseende avvecklingskostnader av personal samt lokalerna i Stockholm. Finansiell ställning och likviditet I december 2000 genomfördes en nyemission som inbringade 53,0 MSEK före emissions-kostnader. Det egna kapitalet uppgick 30 september 2001 till 18,0 MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 46 procent. Koncernens likvida medel uppgick 30 september 2001 till 14,7 MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 2 MSEK. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 1998 - 2000 uppgick till 12,9 MSEK och avsåg i huvudsak uppgraderingar av utrustning i den centrala serverparken, komplet-terande utrustning till de lokalt placerade accesservrarna och investeringar i förhöjd säkerhet. Under perioden januari-september 2001 uppgick investeringarna till 6,3 MSEK (6,3). Immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader uppgick under perioden 1998-1999 till 9,4 MSEK och avsåg utvecklingskostnader för ASP-tjänsten WorldWideDesktop och produkten Fenix. Det är bolagets bedömning att både Fenix och WWD® är färdigutvecklade i sina respektive grundstrukturer, varför bolaget inte bedömer att dessa produkter framgent kommer att generera utvecklingskostnader som är aktiveringsbara. Kassaflöde Genesis-IT redovisar under delårsperioden ett kassaflöde om 14,5 MSEK (4,9). Detta beror i huvudsak på det externa kapitaltillskott som Genesis-IT erhöll i samband med nyemissionen under december 2000. Emissionen inbringade pengar i början februari 2001. Bolagets löpande verksamhet för perioden genererar dock ett underskott och har således påverkat kassaflödet negativt. Medarbetare Antal anställda uppgick den 30 september till 44, varav 25 män och 19 kvinnor. Detta är ingen skillnad sedan rapportperiodens början. Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 44 personer (20). Nyckeltal 2001-09-30 2000-09-30 Vinst per aktie, SEK Neg. Neg. Räntabilitet på eget Neg. Neg. kapital, % Räntabilitet på sysselsatt Neg. Neg. kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr Neg. Neg. Räntebärande skulder / 60% 58% eget kapital, % Andelen riskbärande 47% 44% kapital, % Granskningsrapport för Genesis-IT AB (publ) Org nr 556552-1670 Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentlig begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Luleå den 29 oktober 2001 Roland Nilsson Anders Åström Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För ytterligare information hänvisas till Stefan Erkki, CFO Genesis-IT AB Tel 0920 - 27 27 08 Mobil 070 - 180 27 08 e-post: stefan.erkki@genesis-it.se Sven Wallgren, VD Genesis-IT AB Tel. 0920 - 27 27 11 Mobil 070 - 180 27 11 e-post sven.wallgren@genesis-it.se Fakta om Genesis-IT Genesis-IT AB med 25 medarbetare är en av Sveriges ledande ASP- leverantörer. Företagets affärside är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag, en miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet. Baserad på företagets unika plattform skall kunden erbjudas en skalbar, underhållsfri och flexibel helhetslösning innehållande såväl Genesis-IT´s egna applikationer som standardprogramvaror. WorldWideDesktop, WWD®, heter företagets egenutvecklade ASP-tjänst. Genesis-IT grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Luleå. Största ägare är VD Sven Wallgren och vVD Tommy Flink. Genesis-IT AB-aktien handlas sedan april 2000 inofficiellt på H&Q Tech Market. www.genesis- it.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00440/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00440/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar