Kommuniké från årsstämma 2018 i Genesis IT AB (publ)

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 9 maj 2018, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2017. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2017. Vid årsstämman fattades även följande beslut.

Utdelning

På begäran av aktieägare representerande cirka 12,85 % av aktierna i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 0,47 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 16 maj 2018.


Val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Anna Flink, Tommy Flink, Mikael Hjorth, Bert Larsson och Rick Abrahamsson, Anna Flink omvaldes till styrelseordförande. Patrik Liljegren och Folke Stenvall omvaldes som suppleanter.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor med Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå löpande i enlighet med godkänd räkning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311


Om Genesis IT AB
Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.

För ytterligare information om Genesis IT besök www.genesis.se


Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se


Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar