Kvartalsrapport Q3 2015-09-30

BOLAGETS UTVECKLING I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet (juli 2015  – september 2015)

Nettoomsättning, KSEK: 15.438
Resultat, KSEK: 3.390
Periodresultat per aktie, SEK: 0,36
Eget kapital per aktie, SEK: 3,90

Nio månader (januari 2015 – september 2015)

Nettoomsättning, KSEK: 41.777
Resultat, KSEK: 6.911
Periodresultat per aktie, SEK: 0,73
Eget kapital per aktie, SEK: 4,27

Föregående år, nio månader (januari 2014 – september 2014)

Nettoomsättning, KSEK: 34.335
Resultat, KSEK: 1.884
Periodresultat per aktie, SEK: 0,20
Eget kapital per aktie, SEK: 3,43

Verksamheten

Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av iFenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG).

Verksamheten har under perioden varit fokuserad på höstens driftsättningar av iFenix samt förberedelser av de införanden som schemalagts för våren 2016. Bolagets kontor i Stockholm har flyttats till nya lokaler i Solna Gate, Hemvärnsgatan 9.

I dagsläget finns ca 750 användare som använder iFenix i skarp drift. Fortsatt vidareutveckling av systemet sker kontinuerligt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har anställt en marknadschef till kontoret i Luleå.

Försäljning och resultat

Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat. Personalkostnaderna har i princip varit oförändrade gentemot föregående år, detta beror bland annat på flera föräldraledigheter under perioden. Externa utvecklare anlitas löpande för att påskynda processen med att konstruera iFenix vilket ger merkostnader. Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK 41.777 (34.335) med ett resultat om KSEK 6.911 (1.884).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 10.050 (2.256).

Investeringar

Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.387 (7.302) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2.275 (5.792) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK 1.112 (1.510) så som inventarier.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 4.920 (2.403) i avskrivningar varav KSEK 4.368 (1.881) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 552 (522) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till KSEK 40.524 (32.556) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 39.109 (31.141) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Bolagets soliditet uppgick den 30 september till 82,3 % (77,4).

Anställda

Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31 personer. Per den 30 september 2015 hade bolaget 34 anställda.

Taggar:

Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar