BOKSLUTSRAPPORT januari - december 2012

Fjärde kvartalet 2012

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 88 % till 2 017 (1 071) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 335 (-3 333) kSEK.
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -8 465 (-3 956) kSEK*.
 • Totalresultatet uppgick till -8 331 (-3 835) kSEK*.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,70 (-0,55) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 889 (-2 503) kSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 684 (7 563) kSEK.

Helåret 2012

(jämfört med helåret 2011)

 • Nettoomsättningen ökade med 113 % till 6 080 (2 856) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -14 975 (-12 435) kSEK.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -20 161 (-13 758) kSEK*.
 • Totalresultatet uppgick till -19 915 (-13 608) kSEK*.
 • Totalresultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,88 (-2,37) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 848 (-12 150).

*Inklusive nedskrivningar om 3 970 kSEK hänförligt till patent och teknologiplattform inom Nanoportföljen

Händelser efter periodens utgång

Genovis styrelse har beslutat att Nanoportföljen, där huvudfokus ligger på nya kontrastmedel avsedda både för den prekliniska och kliniska marknaden, kommer att läggas i det helägda dotterbolaget GeccoDots AB (tidigare Eijdo research AB). Genovis planerar att tillföra dotterbolaget ca 6 mSEK under 2013. Verksamheten kommer att vara inriktad på utveckling av produkter för avbildning av lymfkörtel vid tumörsjukdomar samt för stem cell tracking.

Genovis styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 578 075,6 SEK genom utgivandet av högst 3 945 189 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 6 312 302,8 SEK och antalet aktier till maximalt 15 780 757. Genovis tillförs cirka 13,8 mSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 600 kSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % i ägarandel för de som inte tecknar sig för sitt fulla innehav.

Avstämningsdag, 28 mars 2013

Teckningstid, 4 april – 17 april 2013

Huvudägarna Mikael Lönn och LMK Ventures AB har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och kommer att teckna sina respektive andelar av emissionen. Därutöver har Mikael Lönn och LMK Ventures AB lämnat en garanti som tillsammans med teckningsförbindelserna garanterar 70 % av den totala emissionsvolymen. Garantiersättning utgår med 5 % på belopp överskridande summan av garanternas teckningsförbindelser. Garantiersättningen uppgår till 256 141 SEK att fördelas lika mellan garanterna. 

VD kommenterar

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen av produkter ur vår proteinportfölj med 88 % i jämförelse med samma period 2011 och det är vårt starkaste kvartal någonsin. Ser vi till resultatet för helåret 2012 så ökade vi omsättningen med 113 %. Det är fortsatt FabRICATOR som är vår bäst säljande produkt och det är de mer förädlade produkterna som ökar mest relativt sett. Ökningen i försäljningen drivs av ett högre ordervärde från etablerade kunder och av en fortsatt ökning i antalet kunder.

Vi har samtidigt gjort en del investeringar och anställt mer personal under 2012. Totalt har vi under året ökat kostnadsmassan med 38 % exklusive nedskrivningar av patent och teknologiplattform om 3 790 kSEK som hänför sig till Nanoportföljen. Vi inledde satsningen på ett starkare team inom försäljning och produktion redan under slutet av 2011 och nu bedömer jag att vi format en organisation som kommer att kunna ta tillvara alla möjligheter som väntar under 2013.

Vi har under det fjärde kvartalet deltagit på två internationella konferenser och arbetat med direkta kundmöten. Under året som helhet har vi besökt tio konferenser, varav sju för att introducera produkterna ur proteinportföljen för nya kunder. Vi har fort-farande mycket kvar att göra för att nå ut till hela vår kundgrupp. Med ett mer erfaret team kan vi arbeta mer kundfokuserat vilket har lett till att våra nyckelkunder i ökad utsträckning hjälper oss i vår marknadsföring genom att agera ambassadörer för produkterna.

Även om vi prioriterar försäljning och leveransförmåga av befintliga produkter har vi under det fjärde kvartalet arbetat intensivt med utvecklingen av två nya enzymprodukter. Den första som vi kallar FabULOUS, ett enzym som kompletterar FabRICATOR, introduceras nu för våra nyckelkunder i Europa och USA. En bredare lansering kommer att ske senare under våren och senare i år planerar vi för ytterligare en ny produkt.

Under 2012 har arbetet med våra nanostrukturer resulterat i en starkare portfölj när det gäller teknik och patent, till en del i form av samarbeten med forskare vid Lunds Universitet. En av våra viktigaste uppgifter under året har varit att träffa potentiella kunder, konkurrenter och eventuella partners och på olika sätt analysera informationen, gjorda erfarenheter och kartlägga behov av ny teknik och olika affärsmodeller. Som resultat vill vi fokusera på nya kontrastmedel som bygger på våra multimodala nanostrukturer. Även om den prekliniska marknaden är ett första steg har plattformen också potential inom den kliniska marknaden.

Vi har under året avvecklat den verksamhet i dotterbolaget som bestod i att utföra tjänster inom medicinsk imaging. Omläggningen i verksamheten 2012 har resulterat i en nedskrivning av innehavet i dotterbolaget då verksamheten inte längre bedrivs på det sätt som var tänkt vid förvärvet av Eijdo research AB 2009, vilket påverkar både moderbolagets och koncernens resultat.

Det är redan full fart in i 2013 och våra två produktportföljer ska ta nya steg på respektive marknad. För Nanoportföljen är det främsta målet att övergå från tester och introduktion av tekniken till försäljning. Våra unika enzymer har kommit längre och nu har vi siktet inställt på att ett positivt kassaflöde för proteinportföljen i slutet av året.

Lund i februari

Sarah Fredriksson, Vd

För ytterligare information kontakta:

Sarah Fredriksson, Vd  Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

Susanne Ahlberg, IR Tel: 046-10 12 38

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. De produkter som lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning.

Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika substanser i utveckling av nya drugdelivery metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar