Bokslutsrapport januari – december 2017

Perioden oktober – december i sammandrag

Genovis har fortsatt sin expansion i Asien och tecknat ytterligare ett distributionsavtal för den kinesiska marknaden med Shanghai Titan Scientific Ltd. samt ett distributionsavtal Allianz Bioinnovation för den indiska marknaden. Genom avtalen utökar Genovis sin närvaro på en av världens största och mest spännande marknad, Asien. Både den kinesiska och indiska marknaden för biologiska läkemedel är under stark tillväxt.

 • Nettoomsättningen ökade med ca 26 procent till 6 974 (5 551) tkr.

 • Bruttoresultatet förbättrades med 1 418 tkr och uppgick till 6 943 (5 525) tkr.

 • Bruttomarginalen* uppgick till 93 (93) procent.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -574 (-1 973) tkr.

 • Rörelseresultatet förbättrades med 1 154 tkr och uppgick till -1 144 (-2 298) tkr.

 • Periodens totalresultat förbättrades med 1 126 tkr uppgick till -1 257 (-2 383) tkr.

 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kr.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 114 (-2 074) tkr.

Perioden januari - december i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 23 procent till 22 867 (18 542) tkr.

 • Bruttoresultatet uppgick till 21 841 (23 281) tkr.

 • Bruttomarginalen* uppgick till 90 (92) procent.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -6 226 (-13 475) tkr.

 • Rörelseresultatet förbättrades med 6 934 tkr och uppgick till -7 835 (-14 769) tkr.

 • Periodens totalresultat förbättrades med 6 906 tkr och uppgick till -8 112 (-15 018) tkr.

 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med -0,18 kr till -0,14 (-0,32) kr.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 034 (-16 075) tkr.

*Exkl. övriga intäkter och ”Förändring lager färdiga varor”.


Kommentar av Fredrik Olsson, VD

Fler produkter och större geografisk närvaro ger stark position för framtida tillväxt

2017 var ännu ett framgångsrikt år för Genovis. Vi avslutade året med vårt starkaste kvartal någonsin, sett både till försäljning och rörelseresultat före avskrivningar. Vi har därmed visat hög och stabil organisk tillväxt 13 kvartal i rad.

Försäljningen i det fjärde kvartalet uppgick till närmare 7 miljoner kronor. Det ger en organisk tillväxt om 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar är det bästa i ett enskilt kvartal i bolagets historia och det är särskilt tillfredställande att vi bibehållit en bruttomarginal på över 90 procent trots omsättningsökning och tillkomst av nya produkter. Ett tydligt kvitto på att vår affärsmodell är skalbar och fungerar som hävstång för fortsatt tillväxt.

Nettoomsättningen för helåret slutade på 22,9 miljoner kronor och är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år. Nya kunder och högre frekvens i återköp, speciellt under det andra halvåret, har gett en tydlig ökning i försäljningen. Även resultat för helåret har visat en tydlig förbättring.

Vi har fortsatt hålla ett högt tempo i våra marknadsinsatser, bland annat genom medverkan på flera konferenser och kundmöten. Vi har fått ytterligare bekräftelse från våra kunder att de nya produkterna för glykananalys presterar bättre än andra etablerade produkter. Som ett resultat av vår tekniska support och våra starka kundrelationer tar också försäljningen snabbare fart än tidigare. Detta är speciellt tydligt för de nyligen lanserade produkterna som inledningsvis används i discovery- och preklinisk fas. Men vi har även sett hur kunder under året börjat använda våra etablerade produkter för proteinanalys i tidig klinisk fas.

2017 har präglats av kraftigt tillväxt i produktportföljen och vi har positionerat oss som den ledande innovatören av enzym för proteinanalys. Vi märker en tydlig skillnad i hur Genovis uppfattas av kunder och konkurrenter, vilket öppnar nya möjligheter för tillväxt, samarbeten och fortsatt stark produktutveckling.

Våra operativa mål för 2017 var att bredda produktportföljen med minst tre nya produktlanseringar samt att etablera en geografisk närvaro på strategiskt viktiga marknader. Dessa mål kan vi nu bocka av. Vi har under året lanserat inte mindre än fem nya produkter och har avtal med strategiska partners i Kina och i Indien.

När jag blickar framåt 2018 ser jag fortsatt goda möjligheter för tillväxt och expansion. Det finns en underliggande tillväxt i marknaden och med den följer nya möjligheter för Genovis. Vår kundbas har utvecklats starkt under 2017 och dessa kundrelationer har gett tydliga indikationer på behov som vi kommer att kunna kapitalisera på framöver.

Försäljningen vid ingången av 2018 befinner sig på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 2017, vilket gör att vi fortsatt har en positiv grundsyn för helåret 2018. Som tidigare räknar vi också med att säsongsvariationer i försäljningen leder till vissa förskjutningar av intäkterna mellan enskilda kvartal men att den underliggande tillväxten fortsatt kommer att vara stark.

Vi kommer att behöva rekrytera fler högutbildade medarbetare till vår växande organisation, framförallt till marknadsorganisationen i USA och Europa. Ambitionen är även fortsättningsvis att hålla ett högt lanseringstempo med målet om tre nya produkter per år. Dessutom är målet att etablera samarbeten på ytterligare några asiatiska marknader. Genovis är idag en global affär som bygger på goda intäktsflöden och våra framgångar under 2017 har därmed lagt en gedigen plattform för 2018 och framtiden.

Jag vill tacka medarbetare, styrelse och ägare för stort engagemang under året som gått och ser med tillförsikt fram mot ett nytt spännande år i Genovis.


För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar