Delårsrapport januari – september 2013

FORTSATT POSITIV UTVECKLING I FÖRSÄLJNINGEN

Perioden juli – sep

  • Positivt bruttoresultat 222 (-449) kSEK

  • Nettoomsättningen ökade med ca 39% till 2 750 (1 972) kSEK, för peroiden jan-sep är ökningen 69%.

  • Totalresultatet uppgick till -2 740 (-3 221) kSEK.

  • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 (-0,27) SEK.

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 286 (-3 614) kSEK.
  • Dotterbolaget GeccoDots introducerade en banbrytande produkt, FeODot EasyKit , som fungerar som kontrastmedel i magnetkamera, PET/SPECT, optisk imaging och ultraljud samt presenterade resultat från projekt i pipeline på WMIC i Savannah, USA. Även nya resultat från Nanomotus projektet och Sentinel Node projektet presenterades i den vetenskapliga delen av konferensen.
  • Genovis har tecknat avtal med Respiratorius för att testa och utvärdera RESP-3000 som ny biomarkör vid tidig diagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar med s.k. PET-kamera. 

Händelser efter periodens utgång

I oktober lanserade Genovis FabULOUS för analys och karaktärisering av antikroppsmolekyler och GlycINATOR för analys av antikroppsmolekyler på Well Characterized Biologicals i Washington.

Genovis styrelse har, under förutsättning av beslut på extra bolagstämma den 19 november, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 8 416 403,6 SEK och antalet aktier till maximalt 21 041 009. Bolaget tillförs cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen omfattas till 36 procent av skriftliga teckningsförbindelser och är därutöver garanterad till 64 procent av externa investerare.

Därutöver föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under förutsättning av fullteckning i företrädesemissionen av högst 5 260 252 aktier vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt högst 1 350 000 aktier i Bolaget med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen ska vara fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK, betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant med möjlighet för styrelsen att medge kvittning i efterhand. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill den 20 januari 2014. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata eventuella emissionsgaranters teckningsintresse inom ramen för utställda emissionsgarantier.

Kommentar av vd Sarah Fredriksson

Vi ser en fortsatt positiv utveckling i försäljningen av våra produkter och det senaste kvartalet är det bästa i Genovis historia. Vi ökar försäljning med 25 procent i jämförelse med andra kvartalet i år. Det går allra snabbast framåt i USA där försäljningen hittills i år ökar med 110 procent i jämförelse samma period förra året. Analyserar vi värdet av våra produkter ut till kund, det vill säga om vi bortser från distributörsrabatter, så har våra produkter omsatts för 11,5 miljoner kronor per rullande 12 månader att jämföras med 6,2 miljoner vid samma tidpunkt förra året.

Ser vi till resultatet, är detta kvartal det första där vi kan visa på ett positivt bruttoresultat. Utöver personalkostnader som ökat med 12 % i jämförelse med tredje kvartalet förra året så är det främst kostnader för marknadsföring som ökat med cirka 40 % för koncernen i jämförelse med tredje kvartalet förra året. Vi satsar målmedvetet på att sprida kunskap om våra produkter. Det ger på lite sikt fler kunder och starkare kundrelationer både i Genovis och i dotterbolaget GeccoDots, som under kvartalet börjat delta på konferenser för att introducera nanostrukturer på den prekliniska imaging marknaden.

Perioden avslutades med att två av våra utvecklingsprojekt gick i mål, vilket resulterat i helt nya produktgrupper. Båda två, GlycINATOR och FabULOUS lanserades i mitten av oktober. Det är få tillfällen som är så härliga som när ett utvecklingsprojekt, som tagit mycket energi och kraft, resulterar i en kommersiellt gångbar produkt och genererar de första intäkterna. Denna gång hade vi dessutom draghjälp av några av våra nyckelkunder som genomförde beta tester av produkterna parallellt med vår interna utvecklingsprocess.

Sarah Fredriksson

Vd i Genovis AB

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar