GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 2 juni 2009

Vid årsstämman fattades följande beslut: Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen skall fram till nästa års årsstämma bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av styrelsens ordförande Hans Göran Arlock och de ordinarie ledamöterna Nicklas Gerhardsson, Thomas Laurell och Carina Schmidt. Nyval av Fredrik Lindgren och Ebba Åsly Fåhraeus. En valberedning skall skapas med representanter för de fyra största aktieägarna, som inte är ledamöter av styrelsen, per den 30 september 2009. Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen p. 8. Ändringen innebär att bestämmelsen om tidsfrister för kallelsen utgår då dessa redan följer av lag samt en villkorad ändring om sättet för kallelse till bolagsstämma enligt styrelsens förslag. Årsstämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa års årsstämma, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företräde för befintliga aktieägare. Sammanlagt skall aktiekapitalet högst kunna ökas med 1 400 000 kronor genom utgivandet av nya aktier på marknadsmässiga villkor dock sammanlagt högst 3 500 000 aktier.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar