Genovis Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

• Resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -1 716 (-1 003 KSEK) och för perioden -3 338 KSEK (- 2 079 KSEK)
• Referensprojekt inom genöverföring, siRNA delivery och magnetisk märkning av celler avslutades med positiva resultat
• Nytt affärsområde och ny produktserie inom antikroppsfragmentering som resultat av förvärv av immateriella rättigheter.

VD: s kommentar
Att inleda försäljningen och därmed generera intäkter är en av de viktigaste milstolparna i Genovis utveckling. När Genovis webshop öppnar den 27 september är vi redo att börja sälja ett 20-tal produkter baserade på NIMT® tekniken.

Under det första halvåret har Genovis även investerat i produktionsprocesser, infrastruktur och IT-baserade stödfunktioner för support, logistik och försäljning för att säkerställa en global försäljning på ett optimalt sätt. Vår främsta uppgift nu är att etablera marknadsförings- och försäljningskanaler i USA, Europa och Asien. Det kommer att ske antingen via partners eller i egen regi. En global webshop kräver global marknadsföring. Genovis ambition är att innan årsskiftet ha inlett riktade marknadsaktiviteter till kunder inom våra produkters nischmarknader både i USA och i Asien.

Sarah Fredriksson
VD Genovis AB

Verksamhet
Genovis har utvecklat en patenterad teknik, kallad NIMT™ (NanoInducedMagneticTransfer) technology, som är avsedd att användas som forskningsverktyg inom preklinisk forskning och läkemedelsutveckling. Produkterna som ingår i konceptet är dels en serie olika nanopartiklar, NIMT™ FeOdots, samt ett laboratorieinstrument, NIMT™ NanoHeater, som används för att styra nanopartiklarnas egenskaper. Samtliga produkter är avsedda för laboratoriebruk och marknadsförs för flera applikationer; genöverföring, RNA interferens, magnetisk märkning och sortering av celler samt magnetisk separation av biomolekyler.

Genovis har sedan fjärde kvartalet 2006 genomfört ett antal referensprojekt. Genovis NIMT™ teknik har testats i åtta olika gruppers forskningsverksamhet i applikationerna genöverföring, magnetisk märkning och siRNA delivery. Grupperna finns på två svenska bioteknikföretag, Lunds Universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet,
NIH -National Institutes of Health (USA) och SCRIPPS Research Institute (USA).

Genovis målsättning med att genomföra referensprojekten har varit, bland annat, att kvalitetssäkra tekniken genom att testa teknisk prestanda på svåra uppdrag/svårbearbetade celler, enligt kundens definition. Projekten har också bidragit till att ge Genovis feedback avseende produktion, logistik och förpackningslösningar. Sammantaget har projekten inneburit en ökad kunskap för Genovis i fråga om kundsupport- och anpassade lösningar i olika prioriterade kundsegment.

Genovis har den 3 maj 2007 ingått avtal med Hansa Medical AB om förvärv av patent och licens som gäller biotekniska industriella applikationer för en grupp bakteriella ytproteiner. Genovis kommer att marknadsföra rättigheterna tillsammans med bolagets nanopartiklar, NIMT™ FeOdots, i helt nya laboratorieprodukter avsedda för preklinisk forskning. De proteiner som ingår i avtalet skall framförallt användas som komponenter i produkter avsedda för antikroppsbaserad forskning och produktion av antikroppsfragment.
Genovis har kombinerat sin teknologiplattform med två av de bakteriella ytproteiner som bolaget förvärvade av Hansa Medical AB och skapat ett unikt verktyg för fragmentering av antikroppar. Fragmentering av antikroppar är en teknik som efterfrågas allt mer och som används bland annat vid analyser av cellkulturer, infärgning av vävnadsprover och för att undvika att aktivera immunförsvaret vid utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel. Den nya produktserien kommer att börja säljas när bolaget öppnar sin web-shop i september.

Personal
Antalet anställda i bolaget har under andra kvartalet ökat med en heltidsanställd och en deltidsanställd. Vid periodens slut hade Genovis 10 (5) anställda.

Resultat
Periodens intäkter om 28 KSEK ( 56 KSEK) utgörs av hyra för instrument 5 KSEK samt 23 KSEK i form av arbetsmarknadsbidrag. Resultatet för perioden uppgick till - 3 338 KSEK
(- 2 079 KSEK).

Investeringar
Under perioden har investeringar i immateriella tillgångar (fortsatt utveckling av patent och prototyp samt förvärv av immateriella rättigheter) gjorts med 3 969 KSEK (1 542 KSEK). Investeringar i materiella tillgångar avseende bland annat laboratorie- och datorutrustning har gjorts med 642 KSEK (205 KSEK).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av medel bundna i rörelsen var –4 405 KSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten var -65 KSEK. Likvida medel per den 31 juni 2007 uppgick till 7 060 KSEK (KSEK).

Genovis B-aktie
Genovis B-aktie är listad på First North, som är en del av OMX Nordiska Börs.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar