Genovis Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

• Resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2007 uppgick till –2 752 KSEK (-1 321 KSEK) och för perioden -6 090 KSEK (- 3 401 KSEK)
• Bolaget lanserade onlineförsäljning på ny webbplats
• Genovis öppnade i september representationskontor i Hong Kong
• De immateriella rättigheter som förvärvades under andra kvartalet har
genererat nya produkter


Viktiga händelser efter periodens utgång
• Försäljning inledd och produkter levererade till kund
• Etablering av dotterbolag i USA och rekrytering av dotterbolagschef med globalt marknadsansvar

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (Nano Induced Magnetic Transfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på First North som är en del av den nordiska börsen OMX. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och likviditetsgarant åt Bolaget.

VD: s kommentar
Från och med den 27 september kan vi erbjuda Genovis produkter till olika kunder genom vår onlineförsäljning. Sedan vi offentliggjorde vårt beslut att starta en webbshop i egen regi tidigare i vår har vi arbetat intensivt med att utveckla vårt kunderbjudande, dels genom att utveckla fler produkter, dels genom investering i en webbaserad plattform. Plattformen stödjer nu Genovis hela värdekedja, från produktion till kund. Vi har haft en hög utvecklingstakt under perioden som nu gett utdelning. Intresset för våra produkter i webbshopen har varit stort och har nu glädjande resulterat i försäljning av våra första produkter.
Vi kommer fortsatt ha en hög utvecklingstakt och lansera fler nya produkter inom det närmsta halvåret. Dessutom kommer vi att bygga upp en effektiv organisation för marknadsföring och affärsutveckling på de största internationella marknaderna.
Sarah Fredriksson
VD Genovis AB

Verksamhet
Genovis är ett bioteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom medicinsk forskning. Bolaget levererar patenterad teknik, produkter och support som underlättar för företag inom läkemedelsutveckling och preklinisk forskning. Tekniken som utgår från NIMT® (NanoInduced Magnetic Transfer) är både en metod och ett tekniskt verktyg som inkluderar nanopartiklar och laboratorieinstrument.

Genovis levererar idag produkter inom fem olika produktgrupper; NIMT® FeOfection, NIMT® FeOsilence, NIMT® FeOdots, NIMT® FeOlabel och NIMT® FabRICATOR, vilka samtliga lanserades den 27 september. Samtliga kommersiella produkter är avsedda för laboratoriebruk och marknadsförs för två typer av applikationer:

1. Biomolecule delivery: Genöverföring, RNA interferens, magnetisk märkning och sortering av celler
2. Separation and Antibody engineering: Magnetisk separation av biomolekyler samt preparation och fragmentering av antikroppar.

Genovis har i maj månad 2007 ingått avtal med Hansa Medical AB om förvärv av patent och licens som gäller biotekniska industriella applikationer för en grupp bakteriella ytproteiner. Genovis marknadsför rättigheterna tillsammans med bolagets nanopartiklar, NIMT® FeOdots, i helt nya laboratorieprodukter avsedda för preklinisk forskning. De proteiner som ingår i avtalet skall framförallt användas som komponenter i produkter avsedda för antikroppsbaserad forskning och produktion av antikroppsfragment. Genovis har kombinerat sin teknologiplattform med två av de bakteriella ytproteiner som bolaget förvärvade av Hansa Medical AB och skapat ett unikt verktyg för fragmentering av antikroppar. Fragmentering av antikroppar är en teknik som efterfrågas allt mer och som används bland annat vid analyser av cellkulturer, infärgning av vävnadsprover och för att undvika att aktivera immunförsvaret vid utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel. De första produkterna inom detta affärsområde, NIMT® FabRICATOR lanserades tillsammans med bolagets övriga produkter i slutet av september.

Genovis har under september månad 2007 etablerat sig på den asiatiska marknaden med representationskontor i Hong Kong. Flera asiatiska länder gör stora investeringar inom Life Science industrin, främst inom stamcellsforskning, vaccinutveckling och RNA interferens. Den asiatiska satsningen leds av Björn Hammarberg som representerar Genovis i Asien-Stillahavsområdet och Mellanöstern. Björn Hammarberg har lång erfarenhet från molekylärbiologi och har arbetat med affärsutveckling och marknadsföring av produkter och tjänster till bioteknikindustrin och forskningsinstitut globalt. Uppdragsgivare har bl. a. varit AstraZeneca och PALL Life Sciences.

Den 27 september lanserades bolagets nya webbplats med onlineförsäljning. Intresse har visats bl.a. från Europa, USA, Australien, Indien, Korea, Singapore, Brasilien och Mexico. Genovis har för avsikt att vara representerat på flera av dessa marknader och den nya webbplatsen kommer att vara ett stöd för partners och distributörer i kundrelationen.

Personal
Antalet anställda i bolaget har under tredje kvartalet varit konstant. Vid periodens slut hade Genovis 10 (5) anställda.

Resultat
Periodens intäkter om 44 KSEK (108 KSEK) utgörs av hyra för instrument 5 KSEK samt 39 KSEK i form av arbetsmarknadsbidrag. Resultatet för perioden uppgick till -6 090 KSEK(-3 401 KSEK).

Investeringar
Under perioden har investeringar i immateriella tillgångar (fortsatt utveckling av patent och prototyp samt förvärv av immateriella rättigheter) gjorts med 4 372 KSEK (2 476 KSEK). Investeringar i materiella tillgångar avseende bland annat laboratorie- och datorutrustning har gjorts med 651 KSEK (209 KSEK).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var –7 676 KSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten var -1 352 KSEK. Likvida medel per den 30 september 2007 uppgick till 3 856 KSEK (2 696 KSEK).

Genovis B-aktie
Genovis B-aktie är listad på First North, som är en del av OMX Nordiska Börs.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Kunder
Genovis har levererat produkter till de första kunderna efter det att onlineförsäljningen inleddes.

Dotterbolag i USA
Genovis har bildat dotterbolag i USA, Genovis Inc, med kontor i Boston. Christopher Wilkins har anställts som dotterbolagschef för Genovis Inc. Christopher Wilkins har gedigna kunskaper inom de affärsområden där Genovis verkar och har tidigare haft ledande befattningar med ansvar för försäljning, marknadsföring och affärsutveckling bl.a. för Cepheid Inc. och MJ Research, Inc. (ägs sedan 2004 av Bio-Rad). Christopher Wilkins tog sin examen, Fil Dr i genetik, vid Cornell University, Ithaca, NY.

Marknadsansvarig för Genovis företagen
Christopher Wilkins, dotterbolagschef för Genovis Inc. i USA kommer att vara marknadsansvarig för Genovis företagen. USA är den enskilt största marknaden för Genovis produkter varför Christopher Wilkins, blir huvudansvarig för de marknadssatsningar som görs av Genovis företagen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med RR20. Redovisningsprinciper, samt uppskattningar och bedömningar, är oförändrade jämfört med föregående år.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar