Genovis delårsrapport januari – september 2015

Sammanfattning av tredje kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 105 % till 3 358 (1 639) kSEK.

 • Bruttoresultatet förbättrades med 3 084 SEK till 822 (-2 262) kSEK.

 • Resultatet efter skatt försämrades till -6 467 (-5 545) kSEK. Kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med 4 888 kSEK. Rensat från engångskostnader är resultatet bättre än föregående år.

 • Totalresultatet uppgick till -6 470 (-5 545) kSEK.

 • Totalresultatet per aktie uppgick till -0,18 (-0,25) SEK.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 698 (-4 537) kSEK.

 • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 6 145 (12 003) kSEK.

 • Genovis genomförde en omorganisation och avslutade verksamheten i dotterbolaget GeccoDots samt avyttrade de immateriella rättigheterna bakom Nanomotusprojektet till uppfinnarna mot en framtida royalty.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 9 770 (6 153) kSEK.

 • Bruttoresultatet förbättrades med 2 590 SEK till -1 293 (-3 883) kSEK.

 • Resultatet efter skatt försämrades till -16 844 (-14 187) kSEK. Kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med 6 036 kSEK. Rensat från engångskostnader är resultatet bättre än föregående år.

 • Totalresultatet uppgick till -16 825 (-14 187) kSEK.

 • Totalresultatet per aktie uppgick till -0,61 (-0,66) SEK.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 177 (-16 515) kSEK.

Kommentar av vd Fredrik Olsson

Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi mer än fördubblade vår försäljning i tredje kvartalet jämför med motsvarande period föregående år. Hittills i år har försäljningen ökat med nästan 60% och för första gången i år kan vi uppvisa ett positivt bruttoresultat. Även kassaflödet förbättrades avsevärt i tredje kvartalet jämfört med tidigare kvartal i år och motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) har förbättrats med nästan 3 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Även jämfört med första respektive andra kvartalet i år är resultatförbättringen i tredje kvartalet signifikant.

Verksamheten i GeccoDots avvecklades under tredje kvartalet och vi har avyttrat delar av bolagets immateriella rättigheter till uppfinnarna mot en framtida royalty. Att vi nu avvecklat verksamheten i GeccoDots innebär också minskade kostnader framöver, då främst patentkostnader och personalkostnader. Även om vissa omstruktureringskostnader redan togs under andra kvartalet belastar den större delen innevarande kvartal. I samband med omstruktureringen har vi även valt att skriva ner samtliga immateriella tillgångar i GeccoDots vilket påverkar resultat negativt. Totalt uppgår omorganisationskostnaderna i tredje kvartalet till 4,9 MSEK och bortser vi från dessa kostnader är resultat för tredje kvartalet väsentligt förbättrat jämfört med tidigare kvartal under året och visar tydligt vår ambition att gå mot en lönsam verksamhet.

Genovis produktportfölj består av två typer av enzymer, proteaser och glycosidaser. Marknaden för proteaser för användning inom hela life science-området är ca 100 miljoner dollar årligen. Samtliga proteaser som Genovis introducerat på denna marknad, sedan 2010, utgör idag ca 2 procent och vi har för avsikt att framöver ytterligare öka vår marknadsandel. Genovis har sedan start byggt på tanken att en bra affär bygger på att leverera en unik produkt som har ett högt värde för kunden. Genovis har också valt att gå på stigar som inte trampats tidigare och vår filosofi för att nå höga värden är att man behöver gå där andra inte gått tidigare. Produkterna som lanserades tidigare i år fortsätter att växa över förväntan och därmed bidrar de till att minska Genovis beroende av enskilda produkter. De produkter vi kommer att lansera framöver kommer även de att vara unika och lösa viktiga problem för våra kunder.

Vi kan konstatera att tredje kvartalet bekräftar att vi förbättrar vår affär genom att en nära relation med våra kunder. Att lösa våra kunders problem och utmaningar med unika produkter är det som kommer att driva vår försäljning ytterligare. Vi kommer därför att framöver prioritera försäljning och marknadsföring tillsammans med lansering av nya produkter.

Att våra produkter är unika och relevanta för våra kunder bekräftas också av att antalet vetenskapliga publikationer där våra enzymer använts nästan fördubblats i år jämfört med föregående år. Jag är mycket glad och stolt över alla medarbetare på Genovis som varje dag bidrar med energi och kreativitet för att lösa våra kunders problem på ett nytt och mer effektivt sätt.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolagen Genovis Inc. (USA). 

Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar