Genovis styrelse har fattat beslut om en företrädesemission

Försäljningen av produkter ur Genovis proteinportfölj har visat på en stadig ökning runt 100 % per år. Det är Genovis ambition att behålla denna ökningstakt även under 2013 och därmed närma sig ett positivt kassaflöde. För att nå det målet krävs en finansiering om ca 7 mSEK. Samtidigt vill styrelsen öka transparensen och tydligare kunna kommunicera utvecklingen i de båda portföljerna, varför styrelsen för Genovis beslutat att renodla verksamheten i moderbolaget.

Detta innebär att Nanoportföljen där huvudfokus ligger på nya kontrastmedel avsedda både för den prekliniska och kliniska marknaden kommer att läggas i det helägda dotterbolaget GeccoDots AB (tidigare Eijdo research AB). Genovis kommer att tillföra medel för att driva dotterbolaget aktivt under 2013. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 6 mSEK och finns med i budgeten för 2013. Projekten, som har fokus på avbildning, av lymfkörtel vid tumörsjukdomar samt stem cell tracking kommer att drivas vidare i den mån dotterbolaget erhåller finansiering vilket förväntas ske med forskningsstöd och annan extern finansiering.

För att nå de ovan angivna målen har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission.

Företrädesemission

Genovis styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 578 075,6 SEK genom utgivandet av högst 3 945 189 aktier Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 6 312 302,8 SEK och antalet aktier till maximalt 15 780 757. Bolaget tillförs cirka 13,8 mSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 600 kSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % i ägarandel för de som inte tecknar sig för sitt fulla innehav.

Huvudägarna Mikael Lönn och LMK Ventures AB har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och kommer att teckna sina respektive andelar av emissionen. Därutöver har Mikael Lönn och LMK Ventures AB lämnat en garanti som tillsammans med teckningsförbindelserna garanterar 70 % av den totala emissionsvolymen. Garantiersättning utgår med 5 % på belopp överskridande summan av garanternas teckningsförbindelser. Garantiersättningen uppgår till 256 141 SEK att fördelas lika mellan garanterna.

Tidplan för nyemissionen

28 mars 2013, Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

4 april – 17 april 2013, Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse för teckning utan företräde kan ske under hela teckningstiden.          

Investerarträff

I samband med emissionen kommer Genovis att anordna investerarträffar vid tre tillfällen. Vd och grundare Sarah Fredriksson samt representanter från Genovis ledningsgrupp kommer att närvara vid samtliga träffar. Information om investerarträffar och anmälan kommer att finnas tillgängligt på Genovis hemsida.

Prelimär tidplan för investerarträffarna

Lund    3 april

Helsingborg     4 april

Stockholm       9 april

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. De produkter som lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning.

Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika substanser i utveckling av nya drugdelivery metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar