Halvårsrapport januari-juni 2011

Finansiell information

  • Nettoomsättningen ökade till 1 030 (558) kSEK.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till -6 784 (-5 148) kSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –6 763 (-5 127) kSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,12) SEK.
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 161 (11 863) kSEK.

Övriga händelser under kvartalet

  • Genovis genomförde under perioden en företrädesemission som tecknades till drygt 90 % och tillförde bolaget ca 18 mSEK.
  • Genovis lanserade FragIT Kit, en skalbar och effektiv teknik för att framställa antikroppsfragment med mycket högt utbyte och kort processtid. Produkten är en vidareutveckling av Genovis unika teknik och riktar sig till kunder inom pharma-, bioteknik- och diagnostikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel och analyser.
  • Hans-Göran Arlock lämnade styrelsen vid den ordinarie årsstämman och ersattes av Jacob Engellau, docent vid Lunds Universitet och stationerad både vid Lunds Universitet, Skånes onkologiska klinik samt vid Onkologiska kliniken, Finsencentret, Rigshospitalet i Köpenhamn.
  • Genovis kunder har under perioden publicerat ett flertal vetenskapliga publikationer som påvisar fördelarna med Genovis produkter ur proteinportföljen.

Övriga bolagshändelser efter periodens utgång

Fredrik Lindgren avböjde val vid den extra bolagstämman i juli, till ny styrelseledamot valdes Kenth Petersson. Kenth Petersson är styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB och Spiber Technologies. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och BioInvent AB.

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar nanoteknik i nya kontrastmedel och den andra består av unika enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av läkemedel. Verksamheten i bolaget har till stor del dominerats av forskning och utveckling, men under de senaste två åren har kommersialisering inletts. Idag utgör försäljning och kundbaserade utvecklingsprojekt en allt större del av verksamheten. Kunderna är främst bioteknik- och läkemedelsbolag samt forskningsgrupper inom akademin. Genom att kombinera direkt försäljning med marknadsföring via ett fåtal distributörer I USA och Europa säljer Genovis produkter till kunder inom den globala Life Science industrin. Forsknings- och utvecklingsprojekten drivs främst i egen regi i Bolagets lokaler i Lund och Malmö samt i form av samarbeten med forskningsgrupper vid Lunds Universitet.

VD KOMMENTAR

För ett år sedan lanserade vi produkter specialdesignade för en applikation, ett kit med produkter för analys av antikroppar med hjälp av masspektroskopi. Vi valde att på så sätt bli mer fokuserade i vår försäljningsstrategi. Vi övergick från att enbart erbjuda produkter ur proteinportföljen till att erbjuda specialanpassade produkter och protokoll till bioteknik och läkemedelsbolag. Nu ett år senare ser vi att det ger resultat inte bara försäljningsmässigt, men också i form av vetenskapliga publikationer. Under det första halvåret har det på kort tid publiceras tre vetenskapliga artiklar av våra kunder som visar att Genovis produkter öppnar möjlighet till helt nya tekniker, vilket i sin tur ökar hastighet och kvalité på kundens analyser. I juni presenterade vi våra produkter på The 59th ASMS Conference on Mass Spectrometry & Allied Topics, den största konferensen och mötesplatsen för alla som använder och utvecklar masspektroskopi. Även där presenterade kunder konferensbidrag som visar på våra produkters höga prestanda i jämförelse med konkurrerande tekniker. Intresset och uppmärksamheten för våra produkter har ökat och det är självklart en mycket välkommen förstärkning av vår marknadsföring.

Jag är nöjd med framstegen i våra interna utvecklingsprojekt och ser fram kommersialiseringen av produkter inom nanoportföljen och nya applikationer ur proteinportföljen. Vi har valt att prioritera våra resurser genom att fokusera på en definierad applikation åt gången vid lansering av produkter ur nanoportföljen. Den första produktgruppen som kommer att lanseras är nanopartiklar som kontrastmedel för att spåra celler vid preklinisk stamcellsforskning.

Samarbetet inom EU-projektet LUPAS har nått fram till den första rapporteringen till EU. Projektet är till sin natur tvärvetenskapligt och även om det är tidig forskning har projektet hittills gett Genovis en unik möjlighet att tillämpa vår teknik och lära oss mycket nytt när det gäller användningen av nanostrukturer som kontrastmedel. Det ger vidare en bra inblick i vilka verktyg som den prekliniska forskningen är i stort behov av.

Under kvartal två genomförde Genovis en publik företrädesemission. Kapitaltillskottet innebär att vi kan fullfölja våra åtagande mot kunder och fortsätta att driva utvecklingsprojekten mot uppsatta mål under det närmsta året. Tack till alla aktieägare, befintliga och nytillkomna, för det förtroendet. Det betyder väldigt mycket för vår verksamhet.

Sarah Fredriksson, Vd

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar