Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015

Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen vid huvudentrén.

12:30 – 12:50 Registrering

13:00 Årsstämman inleds

Förslag till dagordning

1.              Öppnande av stämman.

2.              Val av ordförande vid stämman

3.              Justering av röstlängden.

4.              Godkännande av dagordningen.

5.              Val av en eller två justeringspersoner.

6.              Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.              Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.              Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.

9.              Beslut

a)             om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)             om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)             om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

10.           Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.

11.           Fastställande av arvode åt styrelsen.

12.           Fastställande av arvode åt revisorn.

13.           Val av styrelse och styrelsens ordförande.

14.           Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

15.           Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.           Beslut om minskning av aktiekapitalet.

17.           Ändring av bolagsordningen.

18.           A. Beslut om beslut om företrädesemission av aktier.

                B. Beslut om riktad emission av aktier.

19.             Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

20.             Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

21.             Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

22.             Avslutande av årsstämman.


Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.


Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att reservfonden minskas med högst 6 178 264 SEK för att täcka förlusten så att 0 SEK överförs i ny räkning.


Punkt 12 Fastställande av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.


Punkt 14 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2016 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2015, som inte är ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2016 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.


Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att ledningens och verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

Principer för rörliga ersättningar

Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av fast lön och ska fastställas per verksamhetsår. 

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

Pensioner

Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och från individens sida 6 månader.  För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens sida 6 månader. Dessutom kan verkställande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas 12 månadslöner.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande direktören kan uppgå till högst

5 045 278 SEK.


Punkt 16 Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapital ska minskas enligt följande:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 276 847,80 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning ska kvotvärdet uppgå till 0,25 SEK.

Beslut enligt denna punkt 16 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen (punkt 17) samt (ii) företrädesemission av aktier (punkt 18) vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

För giltigt beslut under punkt 16 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

A. Bolagets bolagsordning, punkt 4, ska ändras så att:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femmiljonertvåhundrafemtiotusen (5 250 000) kronor och högst tjugoenmiljoner (21 000 000) kronor istället för nuvarande tvåmiljonerfyrahundratusen

(2 400 000) kronor och högst niomiljonersexhundratusen (9 600 000) kronor.

B. Bolagets bolagsordning, punkt 5, ska ändras så att:

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst tjugoenmiljoner (21 000 000)

och högst åttiofyra miljoner (84 000 000), istället för nuvarande lägst sexmiljoner

(6 000 000) och högst tjugofyra miljoner (24 000 000).

Beslut om ändring av bolagsordningens p 4 och p 5 är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

För giltigt beslut under punkt 17 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Punkt 18 A. Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs en (1) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 3 640 942 SEK genom utgivandet av högst 14 563 768 aktier. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning ska ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i tredje hand till garanterna pro rata i förhållande till deras ställda garanti.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 9 102 355 SEK och antalet aktier till maximalt 36 409 420 Bolaget tillförs cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 500 kSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 40 procent för den som inte tecknar sig för sitt fulla innehav i emissionen.

Tidplan för nyemissionen

11 maj 2015                                      Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.

13 maj 2015                                      Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

18 maj – 1 juni 2015                     Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.

Beslut om emission av aktier enligt denna punkt 18 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet (punkt 16) samt (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 17) vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.


Punkt 18 B. Beslut om riktad emission

Huvudägare Mikael Lönn föreslår årsstämman att fatta beslut om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska riktas till garanterna Mikael Lönn, LMK Ventures AB och Aduno AB. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 113 338,75 SEK genom utgivandet av högst

453 355  aktier. Tilldelning av aktier ska motsvara det belopp som utgår i garantiersättning till garanterna i enighet med garantiavtalet. Styrelsen tilldelar aktierna inom ramen för emissionens högsta belopp och teckningskursen ska vara en (1) SEK i överenstämmelse med kursen i företrädesemissionen. Teckning av de nya aktierna ska göras under tiden från och med den 2 juni 2015 till och med den 5 juni 2015. Nyemission ska ske mot kvittning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda garanterna aktier istället för kontantbetalning för ställd garanti.

Beslut om emission av aktier enligt denna punkt 18 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet (punkt 16) samt (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 17) vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

För giltigt beslut under punkt 18 b krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Punkt 19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 850 000 genom utgivande av sammanlagt högst 7 400 000 nya aktier vid full teckning.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt denna punkt 19 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet (punkt 16) samt (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 17) vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 28 april 2015 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 28 april 2015 kl.12.00.

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s.k. rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 28 april 2015.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske:

  • per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund
  • per telefon 046-10 12 30, per fax 046-12 80 20
  • per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge:

  • namn/bolagsnamn och personnummer/registreringsnummer
  • adress och telefonnummer
  • namn och personnummer avseende eventuellt ombud/eventuellt medföljande biträde/n

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär, handlingar enl. 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt de övriga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 15 april 2015 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till

21 845 652.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enl. 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Lund i mars 2015

Genovis AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar