KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 20 mars 2012

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval av de ordinarie ledamöterna Ebba Åsly Fåhraeus, Thomas Laurell, Kenth Petersson, Carina Schmidt och Jacob Engellau. Som nya styrelseledamöter valdes Peter Ragnarsson och Erik Walldén.

Nicklas Gerhardsson avböjde omval.

Till styrelsens ordförande valdes Ebba Åsly Fåhraeus.                                                   

Peter Ragnarsson, född 1963, är verksam som VD i LMK Ventures AB. Ragnarsson har tidigare varit VD för Axis AB, Bell Group Plc samt AudioDev AB. Utöver detta har han även haft olika befattningar inom Niscayah Group AB, Securitas AB, Arjo BV samt SET Revisionsbyrå.  Ragnarsson är styrelseledamot i LMK Ventures AB, Hotel Kungsträdgården AB, Generic Sweden AB, Nocroc Ventures AB, Gullberg & Jansson AB, Aqilles Invest AB och LMK Hotels & Real Estate AB.

Erik Walldén , född 1949, är VD för det svenska företaget Gyros som är aktivt inom miniatyrisering av laboratorieprocesser för proteinanalys. Walldén har tidigare varit VD i det svenska bioteknikbolaget Affibody Holding, Biacore International och Pyrosequencing. Walldén har deltagit i etableringen och varit verksam i följande företag PerSeptive Biosystems Inc., Pharmacia Biosensor och Pharmacia Biotech. Walldén är vice ordförande i styrelsen för Exiqon A/S, ordförande i SwedenBIO Business&Finance Work Group och ledamot i styrelsen för Tecan Group Ltd.

En valberedning skall skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2012, som inte är ledamöter i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 24 925 363,2 SEK och ändring av bolagsordningen p. 4 Ändringen innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner fyrahundra tusen (2 400 000) SEK och högst nio miljoner sex hundratusen (9 600 000) SEK.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen p. 5. Antalet aktier skall vara lägst sex miljoner (6 000 000) och högst tjugofyra miljoner (24 000 000).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet aktier i bolaget ska minskas genom att aktierna läggs samman 1:10, vilket innebär att tio aktier läggs samman till en aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen är den10 april 2012.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 384 742,4 SEK genom utgivandet av högst 3 461 856 aktier.

Tidplan för nyemissionen

16 april 2012, Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.

19 april 2012, Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller  teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

25 april – 10 maj 2012, Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission riktad till LMK Ventures AB. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 580 000 SEK genom utgivandet av högst 1 450 000  aktier. Tilldelning får endast ske under förutsättning att emissionen i punkt 19a fulltecknas. Styrelsen tilldelar aktierna inom ramen för emissionens högsta belopp och teckningskursen ska vara 3,50 SEK i överenstämmelse med kursen i företrädesemissionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Utgivande av nya aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 4 000 000 nya aktier vid full teckning

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. De produkter som lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning.

Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika substanser i utveckling av nya drugdelivery metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar