Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 17 maj 2018

Vid årsstämman fattades följande beslut: 

  • Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes. 
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. 
  • Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
  • Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Mikael Lönn, Lena Mårtensson Wernrud samt Mårten Winge. Nyval av Lena Söderström och Peter Hein.Till styrelsens ordförande valdes Mårten Winge. 
  • Styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ledamöter och 200 000 kronor till styrelsens ordförande.    
  • Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.                                         
  • En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2018.
  • Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag. 
  • Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.625.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.500.000 nya aktier.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar