KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMAN I GENOVIS AB (PUBL) DEN 19 NOVEMBER 2013

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut: 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 4,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 aktier.

Tidplan för nyemissionen

25 nov 2013   Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.

28 nov 2013   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

2 dec – 16 dec 2013   Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under förutsättning av fullteckning i företrädesemissionen av högst 5 260 252 aktier vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt högst 1 350 000 aktier i Bolaget med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen ska vara fyra kronor och femtio öre (4,50 SEK), betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant med möjlighet för styrelsen att medge kvittning i efterhand. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill den 20 januari 2014.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata eventuella emissionsgaranters teckningsintresse inom ramen för utställda emissionsgarantier.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar