Kvartalsrapport januari – mars 2012

Perioden januari - mars

Nettoomsättningen uppgick till 944 (455) kSEK, vilket är en ökning med 107 % jämfört med

första kvartalet 2011.

Resultatet efter finansnetto uppgick till -4 008 (-3 469) kSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till – 3 970 (-3 458) kSEK.

Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 959 (1 008) kSEK.

Genovis nanopartikelprojekt har publicerats i den prestigefyllda tidskriften Journal of Nuclear Medicine.

Nyemission

Årsstämman den 20 mars beslutade om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,50 SEK/aktie. Emissionen är garanterad till 100 % och tillför Genovis 12,1 mSEK. Vidare beslutade Årsstämman om en riktad emission till LMK Ventures AB som kan tillföra bolaget ytterligare 5 mSEK.

Styrelseförändringar

Två nya styrelseledamöter valdes in vid Årsstämman den 20 mars, Peter Ragnarsson och Erik Walldén.

Ändring av aktiekapital

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 24 925 363,2 SEK, vilket innebär ett nytt kvotvärde om 0,04 SEK.

Händelser efter periodens utgång

Ändring av antal aktier

Årsstämman beslutade att antalet aktier i bolaget ska minskas genom att aktierna läggs samman 1:10, vilket innebär att tio aktier har lagts samman till en aktie. Ändringen innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner fyrahundra tusen (2 400 000) SEK och högst nio miljoner sex hundratusen (9 600 000) SEK samt att antalet aktier ska vara lägst sex miljoner (6 000 000) och högst tjugofyra miljoner (24 000 000).

Avstämningsdag för sammanläggningen var den 10 april.

VD KOMMENTAR

Våren har inletts på ett bra sätt för Genovis. Vi fortsätter den trend som vi såg redan under förra året med en stark ökning i försäljningen av produkter ur proteinportföljen. Samtidigt har utvecklingen av nanoportföljen tagit stora kliv framåt. Det har publicerats flera vetenskapliga publikationer som belyser fördelarna med Genovis nanopartiklar och vi följer vår utvecklingsplan mot en lansering under tredje kvartalet i år.

För ett år sedan lanserade vi nya produktkoncept ur proteinportföljen, vi kallar dem FragIT, DeGlycIT och FragIT kit. Tanken bakom de nya produkterna är att de ska förenkla och standardisera arbetet för kunderna samt att de ska göra det lättare för kunden att skala upp sin process. De marknadsförs till ett högre pris per prov, men sparar arbetstid åt kunden. Nu börjar vi se resultatet och kan så här långt konstatera att kunderna efterfrågar de nya produkterna och att antal sålda produkter inom den kategorin ökar mer än den genomsnittliga ökningen för samtliga produkter. Under kvartalet ökade vi försäljningen av produkter ur proteinportföljen med ca 150 % i jämförelse med samma kvartal förra året och intäkterna från de nya produkterna uppgår nu till 35 % av intäkterna från proteinportföljen.

I juni planerar vi nästa lansering inom proteinportföljen. Nu är det dags för en så kallad high throughput produkt som gör det möjligt att hantera hundratals prover på ett snabbt och säkert sätt. Vi har mycket kvar att göra på marknaden. Vi vill nå fler kunder inom vår målgrupp och utveckla produktkoncept som kan bidra till att öka volymerna hos befintliga kunder. Det är en spännande utmaning att försöka nå så många av våra potentiella kunder som möjligt. För att göra det utökar vi satsningen på våra marknadsaktiviteter, både i antal och i nya former, och jag räknar med att kostnadsmassan i och med de satsningarna ökar med 15 % under 2012. Det är glädjande att vi samtidigt får bra draghjälp av våra kunder, som publicerar de fina resultat de uppnår med våra produkter. Ett erkännande av kunderna underlättar också arbetet med att hitta rätt partners som kan utöka marknadsaktiviteterna till fler geografiska områden än de vi täcker idag. Den processen pågår och är självklart en högt prioriterad strategisk åtgärd.

Lund i april

Sarah Fredriksson

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. De produkter som lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning.

Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika substanser i utveckling av nya drugdelivery metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar