KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med ca 102 % till 1 906 (944) kSEK.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till -3 957 (-4 008) kSEK.
  • Totalresultatet uppgick till -3 946 (-3 970) kSEK.
  • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 (-0,57) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4 429 (-2 871) kSEK.
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 543 (3 959) kSEK.
  • Genovis har tilldelats 1,575 MSEK i forskningsstöd från VINNOVA. Projektet som VINNOVA stödjer heter ”Nanopartiklar i rörelse fungerar som kontrastmedel i medicinskt ultraljud”.
  • Genovis har tecknat avtal om uppdrag för ett större läkemedelsbolag till ett värde om ca 650 kSEK. Projektet syftar till att anpassa Genovis produkter ur proteinportföljen till kundens teknikplattform.
  • Genovis styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget ca 13,8 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 600 kSEK.

Kommentar av vd Sarah Fredriksson

Försäljningen under det första kvartalet ökade med drygt 100 % i jämförelse med samma kvartal föregående år, vilket är glädjande då vi vill fortsätta hålla en hög takt i försäljning och affärsutveckling. Det genomsnittliga ordervärdet ökade med 42 % och antalet order ökade med 40 %. Det är glädjande att vi fortsätter att nå helt nya kunder. Kostnaderna på koncernbasis ökade med 16 % i jämförelse med första kvartalet 2012, ökningen består främst i ökade marknadsföringskostnader samt ökade lönekostnader. Jämförs kostnaderna på koncernbasis med föregående kvartal, kv4 2012, så minskar de däremot med ca.16 % främst på grund av väsentligt lägre royaltykostnader och att vi under fjärde kvartalet investerade i mer långsiktiga marknadsföringsåtgärder.

Under det första kvartalet tecknade vi ett avtal med ett större läkemedelsbolag. Avtalet gäller ett uppdrag i form av ett utvecklingsprojekt. Projektet sträcker sig över ett år och är värt ca 650 kSEK för Genovis. Intäkterna börjar bokföras under andra kvartalet. Projektet syftar till att anpassa Genovis produkter ur proteinportföljen till kundens teknikplattform. Vi ser fram emot att sätta igång med projektet, som kan förstärka försäljningen positivt på sikt.

I slutet av mars fick vi också veta att VINNOVA valt att stödja ett projekt inom nanoportföljen med ca 1,6 MSEK. Projektet har redan varit igång i cirka 18 månader och har resulterat i en ny metod att skapa kontrast för ultraljud. Kontrasten uppstår då nanopartiklar rör sig i vävnad. Den lilla rörelsen kan uppfattas med ultraljudsteknik och det är en helt ny och unik metod som vi utvecklat tillsammans med docent Tomas Janssons forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Stödet från VINNOVA innebär en injektion av kapital, inspiration och uppmuntran och genom VINNOVAS stöd underlättas och stärks vårt samarbete med forskargruppen vid LTH.

Sarah Fredriksson, vd

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar