Kvartalsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökade med ca 30 procent till 6 246 (4 794) tkr.
  • Bruttomarginalen* uppgick till 90 (89) procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)** uppgick till -16 (-2 534) tkr.
  • Rörelseresultatet förbättrades med 1 495 tkr till -1 368 (-2 863) tkr.
  • Periodens totalresultat förbättrades med 1 476 tkr till -1 396 (-2 872) tkr. 
  • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,03 kr till -0,02 (-0,05) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 024 (-1 586) tkr.

*Exkl. övriga intäkter och ”Förändring lager färdiga varor”.

** Genovis har valt att förtidstillämpa IFRS 16, samt förenklingsregeln avseende korttidslease. Detta kommer därför inte ge någon effekt på 2017 års redovisade siffror. Kostnader för hyra och leasingavtal redovisas till följd av detta under avskrivningar och påverkar fr.o.m. 2018 inte EBITDA i koncernen. 

Händelser efter periodens utgång

Genovis har anställt Kevin Cook som Senior Application & Market Area Manager i dotterbolaget Genovis Inc. Kevin Cook har 20 års erfarenhet av masspektrometri från både läkemedels- och teknologiindustrin. De senast 10 åren har Kevin arbetat med marknadsföring och försäljning av instrument, förbrukningsvaror och reagens för masspektrometri, vilket sammanfaller väl med marknaden för Genovis produkter.

Genovis har lanserat en ny produkt, GlycOCATCH. Den nya produkten, GlycOCATCH, är ett verktyg för snabb, enkel och specifik upprening av proteiner eller peptider och riktar sig till läkemedels- och diagnostikbolag samt universitet som arbetar med O-glykosylerade proteiner. GlycOCATCH är designad för att underlätta analyserna, något som har efterfrågats av både industrin och regulatoriska myndigheter.

Genovis genomförde en riktad emission om 2 805 838 aktier, i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 11 maj 2017. Emissionen riktades till en mindre grupp kvalificerade investerare och tillförde bolaget ca 10,1 MSEK. Teckningskursen var till 3,60 SEK per aktie. 

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör 

2018 inleds med starkt momentum i hela verksamheten

I det första kvartalet 2018 visar vi en fortsatt mycket stark tillväxt. Vår omsättning ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgår nu till 6,25 (4,8) MSEK. Det innebär att vi nu har radat upp 14 kvartal med växande försäljning. Tillväxten är uteslutande organisk då antalet order fortsätter att stiga kraftigt och frekvensen i återköp utvecklas väl för hela produktportföljen. I likhet med branschkollegor och tidigare år är säsongsvariationer tydliga, där det första och tredje kvartalen är något svagare på intäktssidan. Därför är det extra glädjande att detta kvartal har ett kraftigt förbättrat EBITDA jämfört med föregående år om -16 tkr (-2 053 tkr*). Våra bruttomarginaler ligger kvar på en förväntad hög nivå om 90 procent. Vi kan också konstatera att samtliga geografiska marknader växer under kvartalet.

Vår strategi för att utöka vår närvaro på viktiga marknader ligger fast.  Efter periodens utgång tecknade vi ytterligare ett distributionsavtal. Denna gång med Chayon Laboratories i Sydkorea som är en marknad där den biologiska läkemedelsutvecklingen är på stark frammarsch. Vårt mål är att ha avtal med partners för alla prioriterade marknader i Asien innan året är slut. Det är framförallt Japan, Singapore och Taiwan som vi fokuserar på i nästa steg.

Vi befinner oss i en tydlig tillväxtfas där vår växande produktportfölj lägger grunden till nya affärer på samtliga marknader. Detta starka momentum vill vi utnyttja och utveckla. Styrelsen beslutade därför att genomföra en riktad nyemission för att få garanterad och snabb tillgång till ytterligare expansionskapital. Vi kan med nyemissionens tillskott omgående stärka vår försäljnings- och marknadsorganisation, säkerställa fortsatt utveckling av patentskyddade och efterfrågade produkter och fortsätta på den inslagna och offensiva tillväxtresan. Nyemissionen är en tydlig kvalitetsstämpel på bolaget och ökar värdet för Genovis aktieägare.

Som ett led i att öka våra sälj- och marknadssatsningar har vi rekryterat Kevin Cook till vår amerikanska säljorganisation i Genovis Inc. Kevin Cook har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom massspektrometri både för instrument- och reagensområdet och ett stort tekniskt kunnande i kombination med erfarenhet från kundsidan. Med ett brett kontaktnät kommer fokus ligga på att bearbeta potentiella kunder inom biopharmaindustrin på den amerikanska västkusten samtidigt som Kevins erfarenhet kan stödja oss i vår framtida produkt- och applikationsutveckling.

Utöver den amerikanska rekryteringen avser vi att stärka vår marknadsorganisation med ytterligare medarbetare. Med basen i Lund rustar vi för fortsatt expansion, både på våra befintliga marknader och för att utveckla affären på de asiatiska marknaderna tillsammans med våra partners och nya distributörer. Bolagets fortsatta framgångar förbättrar också förutsättningarna för riktigt bra rekryteringar till Genovis. Vi får många kvalificerade sökande till våra tjänster och antalet spontanansökningar är stort, vilket stärker oss i våra ambitioner för framtiden.

I slutet på april lanserade Genovis sin första produkt för anrikning av proteiner inför analys, GlycOCATCH. Enkelt uttryckt är det en produkt för att underlätta och snabba upp analysprocesser, vilket efterfrågats av såväl industri och akademi som regulatoriska myndigheter. Det är vår första produkt inom detta segment och det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver. Precis som många av våra tidigare lanseringar förväntar vi oss att GlycOCATCH främst kommer att börja användas i upptäcktsfas och därefter successivt ta plats i andra delar av värdekedjan.

Med en god start på året från det inledande kvartalet ser jag att det finns stora möjligheter att förbättra vår affär framöver. Inledningen av andra kvartalet indikerar fortsatt god försäljningstillväxt. Med de insatser som vi nu gör för att ytterligare bygga tillväxt, genom förstärkningar i vår organisation och fler tillskott till produktportföljen, ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor stärka vår position som en innovativ partner till de globala läkemedelsföretagen och driva Genovis utveckling framåt.

* Justerat EBITDA 2017 för att möjliggöra en rättvisande jämförelse på EBITDA nivå då bolaget valt att tillämpa IFRS 16, se redovisningsprinciper sid 10-11. 


För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar